HET SPAREN IN 1956 Met toenemende belangstel ling wordt uitgezien naar de ontwikkeling der cijfers bij de spaarinstellingen. Deze belang stelling is nog toegenomen sinds de september-cijfers bij de bonds-spaarbanken een kente ring hebben gebracht in de lange ketting van voordelige spaar- saldi, die de spaarinstellingen nu sedert jaren hebben te zien ge geven. Nu die kentering in sep tember is gekomen met nadelige spaarsaldi bij een aantal bonds spaarbanken en een aanmerke lijke teruggang van de tot dan R.P.S Bondsspaarbanken Utrecht Eindhoven Totaal De cijfers spreken voor zich zelf. Was 1955 reeds een re- cord-spaarjaar geweest, dit re cord zou ongetwijfeld in 1956 worden gebroken, indien de op gaande lijn van de eerste acht maanden in de volgende maan den zou worden voortgezet. Reeds nu ligt het totaal van de voordelige spaarsaldi bij de vier spaarinstellingen 82 millioen boven vorig jaar. Evenwel het is hoogst twijfel toe hoge voordelige spaarsaldi bij de Rijkspostspaarbank, en aangenomen moet worden, dat de spaarcijfers bij de boeren leenbanken zeker niet beter zijn, kan er te meer aanleiding wor den gevonden om de ontwikke ling in 1956 bij de verschillende spaarinstellingen na te gaan en onderling te vergelijken. Stellen wij daartoe allereerst naast elkander het totaal der spaarsaldi over de maanden ja nuariaugustus 1955/1956 (in millioenen guldens). 1955 1956 87.7 177.1 166.2 140.9 48.5 65.7 49.1 49.8 35i-5 433-5 achtig geworden, of dit record van het vorig jaar inderdaad zal worden geslagen. Hetgeen over de september-cijfers tot nu toe bekend is geworden, doet het tegendeel verwachten. Bezien we de bekende spaar cijfers over de eerste acht maan den meer gedetailleerd, dan kan men verschillende interessante ontwikkelingen vaststellen. Het meest opvallend is de stijging

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 4