CIRCULAIRES no. 720 dd. 12 sept. 1956 t/m circulaire no. 732 dd. 26 oct. 1956 Achtereenvolgens wordt behandeld: in circulaire nr 720 dd. 12 Sept. '56 (voorschot- en credietverle- ning): uitleningen aan publiekrechtelijke lichamen en de rentestij ging op de kapitaalmarkt; in circulaire nr 721 dd. 20 Sept. '56 (propaganda): enkele propa- ganda-brieven ter bevordering van het jeugdsparen alsmede „aan- wijzigingen schoolsparen"; in circulaire nr 722 dd. 21 Sept. '56 (propaganda): de maand- kalender 1957; in circulaire nr 723 dd. 28 Sept. '56 (diversen): nadere aanwijzi- gingen bij de invulling van het aanvraagformulier voor de Alge mene Ouderdomswet; in circulaire nr 724 dd. 2 Oct. '56 (maandstaten): het verstrekken van de basisgegevens voor de voorschotten en credieten per 30 Sept. 1956; in circulaire nr 725 dd. 5 Oct. '56 (diversen): restitutie van aan het Landbouwschap te veel betaalde bedragen met de wijze waarop zulks geschiedt; in circulaire nr 726 dd. 10 Oct. '56 (propaganda): de samenwer king met de boerinnenbonden bij het organiseren van bijeenkom sten; in circulaire nr 727 dd. 11 Oct. '56 (administratie): de mogelijk heid om het fondsenboek t.b.v. de effectenadministratie te vervan gen door een kaartsysteem; in circulaire nr 728 dd. 12 Oct. '56 (formulieren en materialen): enkele technische gegevens over de Alarm '33 beveiligingsinstal latie; in circulaire nr 729 dd. 20 Oct. '56 (diversen): de verspreiding van de door de Staatsdrukkerij uitgegeven Landbouwgids 1957;

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 36