De Zeereerwaarde heer Pas toor C. M. J. Spaan was om ge zondheidsredenen verhinderd de feestelijkheden bij te wonen. In een brief, gericht aan het Be stuur van de jubilerende bank, bracht hij zijn gelukwensen over en sprak hij de hoop uit, dat de boerenleenbank in de toekomst in staat zou mogen zijn haar vruchtbare werkzaamheid voort te zetten. Mr. F.'Claessens, directeur van de Centrale Bank van Eindho ven, bracht namens Bestuur cn Directie van de Centrale Bank de welgemeende gelukwensen uit bij dit gouden jubileum. Tevens maakte hij melding van de belangrijke taak, die de boerenleenbanken hebben. In dit verband herinnerde hij er aan, dat 40°/o van de in Neder land belegde spaargelden bij de boerenleenbanken zijn ingelegd. De Heer K. Roncken van het distriktskantoor Haarlem van de Centrale Bank bracht in een feestrede hulde aan de pioniers, de oprichters van de bank, die onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken. Hierna noemde spreker nog de moge lijkheden, die de boerenleenban ken bieden, o.a. voor wat be treft de verschillende spaarvor- men, de voorschot- en krediet verlening en het lopende-reke- ningverkeer. Tot slot sprak de Heer A. van Rossum, die elf jaar de functie van kassier bij de bank heeft vervuld, een dankwoord. Van de receptie, die in de middag werd gehouden, werd een zeer druk gebruik gemaakt. 's Avonds vond in „De Ver eniging" een grote feestavond plaats, waarbij ruim 250 leden en genodigden aanwezig waren. Op deze avond was o.a. aanwe zig de enige nog in leven zijnde oprichter der bank, de Heer A. G. Groen, met zijn echtgenote. Door de voorzitter der bank werd hem een cadeautje aange boden. Een gezelschap uit Noordwijk bracht een aardig cabaret-pro gramma ten tonele; de sfeer was buitengewoon gezellig. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit 50-jarig feest nog lang in de herinnering van de leden zal blijven voortleven. ioió

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 32