waarbij de voorzitter een harte lijk felicitatiewoord uitsprak. Op het eind van de avond sprak de voorzitter, de Heer J. Schouten, zijn erkentelijkheid uit over de wijze, waarop de feestcommissie met hun echtge noten dit feest hadden voorbe reid. Speciaal dankte hij de Heer A. Schaper. Bestuur en leden van de Coö peratieve Boerenleenbank Oos terblokker kunnen met trots op een geslaagde viering van het 50-jarig bestaan van hun bank terugzien. De Boerenleenbank te Ulestraten vierde haar Gouden Feest Het gouden jubileum van de Boerenleenbank te Ulestraten werd op 8 september feestelijk herdacht. Na de plechtige H. Mis, opgedragen door Pastoor J. van Eijs, volgde in de feestelijk versierde zaal van de heer C. Jacobs een drukke receptie. De heer W. Demacker, direc teur van de Bank, hield een ope ningsrede waarin hij in 't kort het wel en wee van de Bank gedurende de eerste halve eeuw van haar bestaan schetste, hulde bracht aan de oprichters en een bijzonder woord van lof richtte aan het adres van de heer H. Bosch, President v. d. Raad van Toezicht en medeoprichter, welke wegens ziekte afwezig was. De Geestelijke Adviseur prees de mensen van 't eerste uur voor het pionierswerk en allen, welke dit werk hebben voortgezet. Hij schetste de doelstelling van de Boerenleenbank, namelijk door goede wil en samenwerking iedereen tot een hogere wel vaart te brengen. De Heer A. N. Fleskens, voorzitter van het Bestuur der Coöp. Centrale Boe renleenbank, bracht hartelijk dank aan Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier, met een bijzonder woord van dank aan de President van de Raad van Toezicht de heer H. Bosch. De heer Bosch, aldus spreker, heeft gedurende vijftig jaren de orga nisatie-gedachte gepropageerd, vandaar dat wij hem voor de bewezen diensten de zilveren legpenning der C.C.B. toeken nen. Bij afwezigheid van de ju bilaris wegens ziekte, overhan digde spreker deze aan zijn zoon, met de hartelijke geluk wensen van de Centrale Bank, vergezeld van zijn beste wensen voor een spoedig herstel. De heer Opfergelt, oud-bur- ioi4

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 30