bestaan. Deze dag werd begon nen met een plechtige H. Mis, welke door een zeer groot aan tal leden met hun echtgenoten werd bijgewoond. Na afloop verzamelden Be stuur en leden zich in café „De Harmonie" voor een gezamen lijk ontbijt. De directeur van de Boerenleenbank, de Heer J. J. Schouten, heette alle aanwezi gen van harte welkom, in het bijzonder de Heren geestelijken, de Heer K. Roncken, distrikts- inspecteur van de Centrale Bank, kantoor Haarlem, de oud bestuursleden J. Breed en J. Commandeur en tevens het oudste lid en de enige nog in leven zijnde oprichter van de bank, de Heer P. Broers. Na het ontbijt memoreerde de Heer Schouten, hoe in 1906 de gedachte naar voren kwam te komen tot de oprichting van een boerenleenbank in het be lang van de agrarische bedrij ven. Een eerste bijeenkomst werd belegd met als resultaat, dat 14 leden toetraden. Met dankbaarheid herdacht spreker het werk van alle pioniers, in het bijzonder de Heer Broers, aan wie de directeur een klein cadeau overhandigde. Voor de receptie, die in de loop van de middag werd ge houden, bestond veel belang stelling. De Heer J. B. van Kam pen van Spierdijk sprak als lid van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank van Eindho ven. Namens de Centrale Bank bracht hij gelukwensen over, en bracht hij naar voren de prettige samenwerking tussen de Cen trale Bank en de jubilerende bank. Hij memoreerde de tijd, toen de bank werd opgericht en de moed van de mensen, die toendertijd een grote aansprake lijkheid durfden te aanvaarden. Hij sprak de hoop uit, dat de bank zou groeien en bloeien tot welzijn van de bevolking. Hierna feliciteerde burge meester H. Essing namens het gemeentebestuur de boerenleen bank. Verder werden nog geluk wensen uitgesproken namens de L.T.B., de Veiling, door een af gevaardigde van de buurt-boe- renleenbanken. Deze laatste wees op de goede onderlinge verstandhouding en bood als symbool daarvan een fraaie klok aan. De Heer Schaper, voorzitter van de Feestcommissie, bracht tenslotte allen hartelijk dank voor de goede wensen, de vele bloemen en geschenken. Voor de leden en hun echtge noten volgde 's avonds een feest avond in de feestelijk versierde zaal van „De Harmonie". De feestcommissie had hiertoe uit genodigd het cabaret-gezelschap „Succes" uit Alkmaar. Voor de aanvang bracht het fanfarekorps „St. Pancratius" een serenade, ioi3

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 29