iT feestvergadering met een harte lijk welkomstwoord tot alle aan wezigen. Een bijzonder woord van welkom richtte hij tot de heer A. N. Fleskens, voorzitter van het Bestuur van de Centrale Bank, de oud-kassier de heer D. Wientjens en de enige nog in leven zijnde oprichter de heer J. Lamers. De kassier schetste de groei en bloei van de boerenleenbank en lichtte deze met treffende voorbeelden uit de geschiedenis toe. De heer A. N. Fleskens bracht de gelukwensen over namens de Centrale Bank. Hij prees de moed en het doorzettingsver mogen van de oprichters en wenste hen allen te huldigen in de heer J. Lamers. Vervolgens reikte spreker de oorkonde met bronzen legpenning uit aan de heer P. ten Haaf voor zijn ver dienstelijke arbeid gedurende 40 jaren als bestuurslid van de boe renleenbank. Ook de heer D. Wientjens overhandigde hij een oorkonde voor al hetgeen hij als lid van de Raad van Toezicht en daarna als kassier voor de Bank had gedaan. De Edelachtbare heer Burge meester wenste de boerenleen bank van harte geluk namens het gemeentebestuur en sprak de hoop uit, dat zij evenals in het verleden ook in de toekomst nog veel zou mogen bijdragen tot verhoging van de welvaart in de gehele gemeente. De Hoogeerwaarde Heer De ken feliciteerde namens de ver schillende parochies en legde de nadruk op de hogere doelstel ling, die aan het boerenleen- bankwerk ten grondslag ligt, terwijl hij haar onder Gods Ze gen een bloeiende toekomst toe wenste. De feestavonden in de ver schillende dorpen van het werk gebied gehouden, vielen bij de leden en hun dames zeer in de smaak. Ook de jeugd mocht de len in de feestvreugde, doordat een goed verzorgd filmprogram ma met tractatie werd aangebo den. Boerenleenbank Ottersum kan ongetwijfeld terugzien op een goed geslaagd gouden feest. Het Gouden Jubileum van de Coöperatieve Boerenleenbank te Oosterblokker Op vrijdag 17 augustus 1956 renleenbank Oosterblokker op herdacht de Coöperatieve Boe- feestelijke wijze haar 50-jarig 101 2

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 28