3T Het Gouden Jubileum van de Boerenleenbank te Wanssum In de ochtend droeg Pastoor- Hoefnagels een plechtige H. Mis op in de parochiekerk tot inten tie van beheerders en leden. Na de middag verzamelden leden en genodigden zich in de feest tent, waar zij door de directeur, de heer H. Rutten, werden ver welkomd. De heer Rutten gaf een overzicht over de ontwik keling van de boerenleenbank in de afgelopen vijftig jaar. Hij bracht in het bijzonder dank aan de oprichters, die vaak onder moeilijke omstandigheden hun idealen hebben verwezenlijkt en het is vooral aan hun doorzet tingsvermogen te danken, aldus spreker, dat dit feest door een bloeiende boerenleenbank ge vierd kan worden. Een lange rij van sprekers be - lichtte vervolgens de betekenis van het boerenleenbankwerk. De heer J. Luchtman, dis trictsinspecteur voor de boeren leenbanken in het L.L.T.B.-ge bied, hield een feestrede, waarin hij de groei van de boerenleen bank vanaf 1906 tot heden dui delijk belichtte. De voorzitter van het Bestuur van de Centrale Bank, de heer A. N. Fleskens, sprak vervol gens zijn hartelijke gelukwensen uit en verraste de heer A. Wijn hoven met een zilveren erepen ning voor het vele verdienste lijke werk, dat door hem als kassier en beheerder van de boe renleenbank werd verricht. Het feest van boerenleenbank en boerenbond vond een waar dige bekroning in de stijlvolle feestavond. Ook de schoolgaan de jeugd werd door de boeren leenbank niet vergeten. Zij werd enkele dagen na het feest ont haald op een filmmiddag met tractatie, die zeer in de smaak viel. Boerenleenbank Wanssum mag ongetwijfeld terugzien op een geslaagd gouden feest. Het Gouden Jubileum van de Boerenleenbank te Ottersum De viering van het gouden een plechtige H. Mis in de pa- jubileum van de boerenleenbank rochiekerk. Hierna opende di- te Ottersum begon op 9 juli met recteur Krebbers om 11 uur de 1011

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 27