mw. aan een uiteenzetting betreffen de het werk van het Gezins-Be- grotings-Instituut de nodige aandacht is besteed, spreekt vanzelf. Naast de twaalf maand-pagi- na's vindt de huisvrouw ten slotte telkens een kort praatje over de meest uiteenlopende on derwerpen, zoals: De was in huis of er uit? Schoonmaak, Uit verkoop, Zakgeld voor de kin deren, Kopen op afbetaling, Kleine geschenken, enz. Deze onderwerpen zijn zoveel moge lijk behandeld naast de maand, waarin zij als regel aan de orde komen. Het G.B.I.-Huishoudkasboek werd ontworpen en samenge steld door mevrouw E. J. Wil- zen-Bruins. Dick de Wilde, die eveneens vorige G.B.I.-uitgaven illustreerde, zorgde ook nu weer voor een aantal vlotte en gees tige krabbels. Daar er door de spaarinstel- lingen reeds verschillende keren is aangedrongen op het uitgeven van een eigen huishoudkasboek en daar er tijdens de G.B.I.-le- zingen en -cursussen door het publiek herhaaldelijk om wordt gevraagd, zijn wij ervan over tuigd, dat ook deze nieuwe G.- B.I.-uitgave grif zal worden af genomen. De prijs van het huis houdkasboek bedraagt 2.25. ioc>7 Eén der illustraties uit het G.B.I.-Huishoudkasboek, behorende bij een verhan deling over het kopen op afbetaling. Lijkt het U een ingewikkelde rebus toe? De oplossing is toch heel eenvoudig. Kopen op afbetaling is een muisje met een staartje. Zoals U ziet, een behoorlijk staartje zelfs.Een G.B.I.-brochure over het kopen op afbetaling is eveneens in bewerking.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 23