^zBericUt over het (^ezinó-<J5 eg roting ó~3nótituut G. B. I. Huishoudkasboek Een nieuwe uitgave van het Gezins-Begrotings-Instituut, die in een vergevorderd stadium van voorbereiding verkeert, is het Huishoudkasboek. Naast de verschillende soortgelijke uitga ven, die reeds lang in omloop worden gebracht, zal dit nieuwe kasboek voor de huisvrouw stel lig een eigen plaats gaan inne men. De opzet en de indeling zijn namelijk geheel anders dan die van de tot nu toe uitgebrach te kasboeken voor huishoudelijk gebruik. Voor iedere week van het jaar is een pagina beschikbaar, waarop men de gedane uitgaven kan boeken. De aanliggende pa gina is echter zo ingedeeld, dat men daarop het financiële over zicht van een gehele week kan verwerken. Aan het einde van de week-pagina's komen twaalf bladzijden voor de maanden van het jaar. Hierop kan men de ge gevens van de week-pagina's overnemen. Deze maand-pagi- na's geven tenslotte weer aan sluiting bij de reeds sinds lang verkrijgbare begrotingsstaat „Operatie Ping-Ping". Zoals be kend, bestaan er van deze be grotingsstaten drie verschillende uitgaven, namelijk voor weekin- komens, maandinkomens en wisselende inkomens. Achter in het huishoudboek is een bandje aangebracht, waarin men de gewenste staat kan schuiven. Aldus vormt het huishoudkas boek tezamen met de begro tingsstaat een afgerond geheel, waarin men het volledige finan ciële beleid van een compleet jaar kan verwerken. Huisvrou wen, die het boek uitsluitend als kasboek voor de dagelijkse uit gaven willen gebruiken, kunnen uiteraard de week- en maand overzichten ongebruikt laten. Behalve kasboek is deze uit gave in zekere zin ook nog een vraagbaak. In de eerste plaats door de gegevens, die de huis vrouw er zelf in kan verzamelen, zoals adressen, die voor haar van belang kunnen zijn, notities betreffende periodieke betalin gen, die niet mogen worden ver geten, e.d. Voorts bevat het boek een aantal belangrijke ge gevens over instellingen, waar de huisvrouw voorlichting op velerlei gebied kan krijgen. Dat

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 22