e ioo5 weer eindigde hij met dit gezeg de. Zo indringend werkte ten slotte deze herhaling, dat na ja ren de romeinse heirscharen op trokken naar Noord-Afrika en Carthago met de grond gelijk maakte. Deze kracht van de herhaling moeten we ook in de reclame gebruiken. Steeds moeten we met dezelfde argumenten terug komen indachtig de franse uit drukking „frapper toujours": altijd maar blijven aankloppen. De tweede grondregel luidt: Zorg dat Uw artikel of dienst zich duidelijk onderscheidt van dat van Uw concurrent. U moet laten weten en dus bekend maken, waarin Uw arti kel of dienst zich onderscheidt. Alleen dan schept U een markt en afzet voor Uw eigen artikel. Dit onderscheidend vermo gen kunt U bijvoorbeeld aan Uw artikel geven door het een merk te geven. Een sigarenfa brikant adverteert zijn merk: Ritmeester Agio Willem II etc. Als spaarbank kunt U bij voorbeeld wijzen op: hogere rente. De derde grondslag luidt: Geen enkele consument interes seert zich ervoor hoe goed Uw product is, tenzij hij daar zelf van profiteert. U moet dus niet proberen een wasmiddel als zodanig te verko pen, maar U adverteert: de witste was van Uw leven het schoonste overhemd voor Uw man het helderste tafellaken. Als U brilmonturen moet ver kopen, zoudt U adverteren: een vlot uiterlijk een intelligent gezicht, waar door U indruk maakt op de chef. Als U het lopende rekening verkeer probeert uit te breiden, zult U b.v. naar voren moeten brengen het gemak voor Uw cliënt. Aan deze grondregels zult U bij elke reclame de hand moeten houden. Hoe nu verder de cam pagne gevoerd kan worden, ho pen wij U in een volgend arti kel uiteen te kunnen zetten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 21