De disconto-verhoging1} Op financieël gebied is sedert enige maanden de toestand in ons land volkomen veranderd. Kapitaalruimte heeft plaats ge maakt voor kapitaalschaarste, de rentevoet is aanmerkelijk geste gen, de voordelige spaarsaldi bij de spaarinstellingen zijn gerin ger geworden of zelfs in nade lige verschillen omgeslagen. In de eerste maanden van het jaar was dat nog anders, maar sedert augustus is een kentering ingetreden en is de spaarvor- ming bij de spaarinstellingen beduidend minder geworden, ja zelfs in haar tegendeel verkeerd. Aan de ene kant zien wij der halve de toename van de spaar gelden verminderen of zelfs voor een terugloop plaats ma ken, maar aan de andere kant constateren wij met name bij de boerenleenbanken, die nog altijd kunnen terugvallen op haar te goeden bij de Centrale Bank, een geweldige toeneming van de aanvragen voor credieten en voorschotten. Dat zal niemand verwonderen: werkkrachten zijn buiten niet te krijgen en dus tracht men zich zoveel mogelijk door mechanisatie van het be drijf te helpen, hetgeen veel geld kost; voorts zijn in vele takken van land- en tuinbouw de bedrijfsresultaten uitermate slecht; veelal zal men met behulp van crediet of voorschot van de boerenleenbank moeten trach ten de volgende oogst te halen. Dat er veel crediet en voor schot bij de boerenleenbanken wordt gevraagd, is derhalve te begrijpen en daarvoor zijn deze banken dan ook bedoeld. Maar tegelijkertijd komen ook andere bedrijven ten plattelande, die in steeds mindere mate elders te recht kunnen, bij de boerenleen bank aankloppen. En tenslotte en in de praktijk blijken dat de grootste „slokoppers" te zijn komen ook de plattelands gemeenten voor crediet of voor schot bij de plaatselijke boeren leenbank. Het resultaat is dan ook, dat b.v. bij de boerenleenbanken, aangesloten bij de Centrale Bank van Eindhoven, de voorschot verlening in de maand septem ber een bedrag beliep, dat nage noeg viermaal zoveel hoger was dan een jaar geleden. Nu kan de Centrale Bank er wel voor zorgen, dat al dat geld op tafel komt, maar er is ook nog een Nederlandsche Bank, die niet alleen bij de boe- Toespraak van Mr. Ph. C. M. van Campen, directeur van de C.C.B. gehou den voor de K.R.O. op zj october j.1.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 2