Vnijiaganda j^e cjrondregeló der reclame Op verzoek van een groot aantal kassiers laten wij hieron der volgen het eerste gedeelte van de inleiding, die door Drs. G. A. A. v. d. Linden gehouden is op „Ons Erf" en in enkele bijeenkomsten van gewestelijke propaganda-commissies. Onder reclame verstaan wij een kracht, aangewend door pro ducenten en gericht op (bepaal de) consumenten, die tot doel heeft de stroom van goederen of diensten naar deze consumen ten te beïnvloeden op een wijze, die tot voordeel strekt van de gene, die deze kracht uitoefent. De sigarenfabrikant b.v. die reclame maakt, zal proberen de stroom van sigaren naar de con sumenten zodanig te beïnvloe den, dat een groter deel van de ze stroom zal bestaan uit siga ren, die uit zijn fabriek afkom stig zijn. Hij doet dit, omdat hij zo zijn afzet vergroot en daardoor naar hij aanneemt meer winst maakt. En daarmede raken we direct het doel van de reclame. Het doel namelijk van reclame is een economisch doel. Men wil in vloed uitoefenen op een econo misch verschijnsel een stroom goederen of diensten omdat men hierin een voordeel ziet voor het eigen bedrijf. Dit voordeel kan bestaan in meer winst, maar kan ook zijn: verbreden van de afzet om min der afhankelijk te zijn van de gang van zaken in één artikel. Het kan ook zijn verdediging tegen de concurrentie, die veel reclame maakt, omdat men an ders het risico loopt, dat men op de lange duur zijn eigen af zet verliest. Het doel is dus niet altijd meer winst, maar bevindt zich wel steeds op economisch ter rein. Nu treedt er veelal een grote verwarring op tussen reclame en propaganda. De oorzaak van deze verwarring ligt voor de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 19