Het is mogelijk dienstig en kele maten aan te geven van lo ketten, welke in de praktijk ble ken uitstekend te bevallen: bladhoogte, van grond tot bo venkant loketblad 100 a 105 cm. loketbreedte (tussen de scher men) 70 cm. bladdiepte 70 a 75 cm. (waarvan aan kantoorzijde 40 a 45 cm. en aan halzijde 30 cm.). Het scherm aan weerszijden van het loket dient aan de kan toorzijde te komen tot aan de rand van het loketblad en aan de zijde van de wachthal het loketblad nog met 10 a 15 cm. over te steken. Deze schermen moeten vanaf het loketblad tot minstens 1.70 m. hoogte reiken. Wanneer de loketten zo zijn geconstrueerd en er direct aan sluitend aan de hal een privé- kantoor is, waarin met cliënten, die andere zaken te behandelen hebben dan de gewone kas- en giroposten, gesproken kan wor den, dan is de bouw van een gesloten loket naast de open lo ketten overbodig. Slechts wanneer geen gele genheid is tot een meer besloten gesprek, doordat het privékan- toor niet gunstig gelegen of niet aanwezig is, dan zal het nood zakelijk zijn om een goed geiso- leerde spreekcel te construeren. Bij het bovenstaande is uitge gaan van een middelgrote bank. Het is evenwel een misvatting, indien men de bouw van een nieuw kantoor baseert op de huidige omvang der bank. Al leen reeds door de verkrijging van een goed geoutilleerd en gunstig gelegen kantoor zal de bank zich uitbreiden. Wanneer men een bouwplan opstelt, zal men hierin groeimo gelijkheden moeten verdiscon teren. Tot schade van enkele boerenleenbanken is men nu al verplicht om, binnen enkele ja ren na het gereedkomen van de nieuwbouw, deze weer uit te breiden en zelfs opnieuw te gaan bouwen. Allerminst willen wij bewe ren, dat iedere boerenleenbank nu een groots gebouw moet gaan plaatsen, doch wel, dat goed overwogen moet worden wat de mogelijkheden ter plaat se zijn, alvorens de eerste streep op papier gezet wordt. Tot nu toe kan van geen onzer boeren leenbanken gezegd worden, da« zij te groot gebouwd heeft. Het omgekeerde is wel het geval. Alvorens een aanvang te ma ken met de ontwikkeling van een bouw- of verbouwingsplan is het meer dan nuttig om over deze kwestie contact met de Centrale Bank of de districts vertegenwoordiging op te ne men. 1002

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 18