25 m2, bij een minimale breedte van 4.20 m. Privekantoor en bestuurskamer. Indien men naast het Prive kantoor nog een Bestuurskamer construeert, dan behoeft dit kantoor zeker niet meer dan 12 m2 te omvatten. De bestuurs kamer vereist dan echter min stens 16 m2, doch zo mogelijk 20 m2, waarbij de meest gunsti ge afmetingen 5X4 m. zijn. Wanneer volstaan moet wor den met een Privékantoor, waarin tevens de vergaderingen van de beheerders gehouden moeten worden, dan is hiervoor eveneens 16 a 20 m2 vloerop pervlakte vereist. Kluis of brandvrij archief. In de praktijk blijkt hoe lan ger hoe meer, dat een kluis een noodzakelijk bezit voor een boe renleenbank wordt. De con structie hiervan is echter kost baar. Dit gaf in het verleden wel eens aanleiding tot het bouwen van een brandvrij archief, waar door de wanden, vloer en pla fond lichter (en goedkoper) kunnen worden geconstrueerd en er slechts een brandvrije deur in plaats van een inbraak- en brandvrije deur behoeft te wor den geplaatst. Dit laatste alleen al levert een. prijsverschil van enkele duizenden guldens op. Toch geloven wij, dat de zui nigheid hier de wijsheid be driegt. Wij zouden de banken, welke beslist niet over de mid delen en mogelijkheden beschik ken om een kluis in te richten, in overweging willen geven om de wanden, vloer en plafond te construeren zoals voor een kluis vereist is. Voor de deur zou de uitsparing moeten geschieden als voor een kluisdeur. In plaats van de kluisdeur zou men evenwel een veel lichtere archief deur kunnen plaatsen. Na verloop van tijd zal het dan wel licht mogelijk zijn om deze deur te vervangen door een echte kluisdeur en dan de safe-loket- ten te plaatsen. Hierbij menen wij te moeten opmerken, dat wanneer overge gaan wordt tot de bouw van een nieuw kantoor het praktisch altijd mogelijk zal zijn om een kluis volledig in te richten. Loketten. Ondanks aanvankelijke tegen stand blijkt nu toch, dat de con structie van open loketten het meest doelmatig is. Ook van de zijde van de cliënten komen praktisch geen bezwaren, mits deze loketten goed zijn gecon strueerd. IOOI

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 17