DE BOUW EN DE INRICHTING VAN BOERENLEENBANKKANTOREN Sedert het verschijnen van de eerste artikelen over dit onder werp enkele jaren geleden is er een groot aantal boerenleen bankkantoren gebouwd en een nog groter aantal bouwplannen is in ontwikkeling of uitvoering. De ondervindingen hierbij op gedaan zijn van dien aard, dat het mogelijk dienstig is enkele dezer in de „Maandelijkse Me dedelingen" te bespreken. De destijds besproken opzet van de bouw, met name de ver houdingen tussen de diverse ruimten en de ligging van deze ruimten ten opzichte van elkaar, bleek in de praktijk goed te vol doen. Toch willen wij onder verwijzing naar de no's 399 t/m 402 jaar 1953 der Maandelijkse Mededelingen nog enkele kant tekeningen maken. Wachthui eri tochtportaal. Niet altijd werd overgegaan tot de constructie van een ves tibule of tochtportaal. Dit blijkt echter grote bezwaren op te le veren; zeker indien gebruik ge maakt wordt van open loketten. De tocht, die bij het openen van de buitendeur ontstaat, zal bankbiljetten en andere beschei den veelvuldig wegblazen. Van daar dan ook ons herhaald ad vies om bij gebruikmaking van open loketten steeds een tocht portaal in het bouwplan op te nemen. De oppervlakte van de wacht- hal bleek na ingebruikneming van nieuwe kantoren wel eens te klein te zijn. Destijds werd gesteld, dat deze minimaal 12 m2 zou moeten bedragen. Dit vond men bij enkele banken nogal ruim en men beperkte de opper vlakte tot 10 m2 of zelfs minder. Dit geeft vele nadelen. Zelfs blijkt 12 m2 reeds aan de krap pe kant te zijn. Administratiekantoor De voorgestelde vloeropper vlakte van 20 a 25 m2 is even eens aan de krappe kant. Beter ware hier te stellen minstens

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 16