995 Maar de nood in de landbouw was hoog genoeg en de tijd was rijp „voor het doen van een for se ruk aan de bel", zoals de Heer Louwes het uitdrukte. C.E.A.-conferentie. Op het congres van de Euro pese Landbouw Organisatie (C.E.A.), dat van 17 tot 22 sep tember in Scheveningen werd gehouden, werd door vertegen woordigers uit verschillende landen naar voren gebracht, dat de economische positie van de landbouw gedurende de laatste jaren overal beduidend verslech terd is. In een rapport van Dr Noell (Duitsland) werd deze si tuatie nader geanalyseerd en werd speciaal nagegaan, tot wel ke consequenties voor de land bouw de steeds verder gaande arbeidsverdeling en specialise ring in de volkshuishouding leidt. Hij kwam hierbij tot de conclusie, dat de landbouw nu in een soortgelijke critieke si tuatie verkeert als de industrie 50 a 100 jaar geleden, toen de moderne industrialisatie begon. Interessant waren ook de no ta's over de minimum-grootte van landbouwbedrijven. De conclusie, waarmee de vergade ring het geheel eens bleek te zijn, was, dat men niet kan spre ken van een optimale bedrijfs- grootte, maar moet spreken van een optimale verhouding tussen de verschillende produktiefac- toren op de agrarische bedrij ven. Misschien acht men dit iets vanzelfsprekends, maar het komt nogal eens voor ook in ons land dat men een bedrijf be neden een bepaalde oppervlakte niet verantwoord acht. Vaak is het bedrijfstype en de wijze, waarop het bedrijf gevoerd wordt, veel belangrijker dan de bedrijfsgrootte. Tot levendige discussie leidde een praeadvies van Dr Ir Ma thot, de Voorzitter van het Pro ductschap voor groenten en fruit, over de mogelijkheid de overproductie van groenten en fruit tegen te gaan. Ten aanzien van dit vraagstuk bleken de standpunten van vertegenwoor digers uit importlanden en die uit exportlanden geenszins ge lijkluidend te zijn. Tal van andere vraagstukken, zoals op het gebied van coöpe ratie, vergroting van te kleine bedrijven, de positie van de plattelandsjeugd, verhoging van de levensstandaard op het plat teland, werden op dit congres behandeld, dat mede begun stigd door mooi weer zeker als geslaagd kan worden be schouwd. West-Europese-Integratie. Sedert enige weken is men in Brussel bezig met de uitwerking van een concept-statuut voor de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 11