994 woorde plaats in het nationale geheel te bieden of niet. In de eerste plaats vraagt het Landbouwschap een doorbere kening van de volledige eige naarslasten, verbonden aan de eigendom van grond en be drijfsgebouwen, in de kostprij zen èn in de garantieprijzen. Hiermede zal een bedrag ge moeid zijn van ruim 200 mil- lioen. Tot nog toe werd slechts een deel van de eigenaarslasten doorberekend, hetgeen er ze ker op den duur toe moest leiden, dat de landbouw op zijn in het productie-apparaat gesto ken kapitaal inteerde. In de tweede plaats vraagt het Landbouwschap een herwaarde ring van de bedrijfsleidersfunc tie. Tot nog toe wordt in de kostprijzen een vergoeding voor de activiteiten van de boer als bedrijfsleider ingecalculeerd aan de hand van normen, welke speciaal voor de melkveehoude rij absoluut onvoldoende moeten worden geacht. Door berekening van de normen, wel ke door het Landbouwschap werden voorgesteld, zal onge veer 60 millioen vergen. In de derde plaats acht het Landbouwschap het noodzake lijk en redelijk, dat de (noodza kelijke) handenarbeid van boer en medewerkende gezinsleden in de kostprijsberekeningen wordt gewaardeerd tegen de of ficiële loonnormen, welke voor de landarbeiders gelden. Dit komt met name erop neer, dat de handenarbeid van de boer en gezinsleden gewaardeerd moet worden tegen het loon, dat de arbeider krachtens geldende loonregeling per gewerkt uur ontvangt. Welke de financiële consequenties hiervan zullen zijn, is moeilijk te ramen (ruim 50 millioen?). In de vierde plaats stelt het Landbouwschap, dat de belo ning van de landarbeider geba seerd moet worden op het stel sel van werkclassificatie. Deze eis van relatieve gelijkstelling heeft ten doel de achterstand van de lonen van landarbeiders, vergeleken met de beloning voor vergelijkbare arbeid in an dere bedrijfstakken, uit de we reld te helpen. Realisering van deze eis zal leiden tot een be duidende verhoging van de be loning van de landarbeiders en via de garantieprijzen ook van boer en zijn medewerkende ge zinsleden. Ongetwijfeld zal, wanneer Regering en Parlement aan deze verlangens van de landbouw te gemoet willen komen, de herzie ning van het landbouwprijsbe- leid en ook van het pachtprijs- beleid nog wel tot verschillende moeilijkheden aanleiding geven.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 10