IIB 1 No. 433 AUGUSTUS-SEPTEMBER 1956 •C-C-B- COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN Dit dubbel nummer van de Maandelijkse Mededelingen be gint met een artikel, gewijd aan een veertigjarige jubilaris bij onze Centrale Bank, de heer J. Faessen. Daarna is opgenomen een woord van afscheid van Jhr. Mr. W. C. Hooft Graafland als Directeur der Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht. De werking van het Borgstel lingsfonds voor de Landbouw alsmede van de Waarborginsti- tuten breidt zich steeds verder uit; wij meenden goed te doen om op de betreffende jaarver slagen dezer instellingen meer uitvoerig in te gaan. In het Landbouw-Econo- misch Nieuws worden de Rege ring en het landbouwbeleid be sproken en verder de in- en uit voer in de eerste helft van 1956. De rubriek Geld- en Kapitaal markt behandelt de jongste ver hoging van het promesse-dis conto door De Nederlandsche Bank en geeft verder het gebrui kelijke koers- en rendements overzicht. Onder Recht en Wet worden besproken de opheffing met in gang van 15 augustus 1956 van de prijsbeheersing voor niet- landbouwgronden en de in ver band daarmede getroffen andere maatregelen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1