De Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindershond Het Bestuur van de C.B.T.B. had de gelukkige gedachte om de Bondsdagen 1956 te houden in het nieuw aangewonnen ge bied: De Noord-Oost Polder. Een conglomeraat van bewo ners uit diverse landstreken was aanwezig. Men zag Walcherse klederdracht naast die uit de Friese contreien. De spraak van de personen gehuld in colbert- costuums verschilde mogelijk nog meer. Toch heerste er geen spraakverwarring; integendeel, men proefde de eensgezindheid allerwegen. Nadat de huishoudelijke aan gelegenheden daags te voren waren afgewikkeld, kwam op 27 juni de „toogdag". Deze werd geopend door de Heer Chr. van den Heuvel, de Bonds voorzitter. Na het gebed wer den op originele en geestige wijze, in een samenspel tussen de voorzitter en secretaris Mr. Biesheuvel, de voorbereidende werkzaamheden verricht, waar bij het contact tussen de be stuurstafel en de zaal al gelegd was vóór de Heer van den Heu vel aan zijn rede begon. Deze werd zo boeiend voorgedragen, dat dit contact gehandhaafd bleef. In het bijzonder ging de rede naar in op de berekeningen, wel ke worden gemaakt met betrek king tot het aandeel van land en tuinbouw in de algemene welvaart. Hierbij werden enkele suggesties gedaan, die meer dan het overwegen waard zijn. Ook de loonpolitiek werd vanzelfsprekend onder de aan dacht gebracht. Het Bestuur van de C.B.T.B. acht een vrijere loonvorming noodzakelijk. Als laatste, doch niet onbelangrijk ste punt, werd de positie van de C.B.T.B. besproken. Het deed ons goed te vernemen, dat het ledental in het afgelopen jaar wederom toenam. Na deze rede van de Bonds voorzitter kregen enkele geno digden de gelegenheid om het woord te voeren. Onder meer maakte Ir. A. W. van der Plas- sche, Directeur-Generaal van de Landbouw, hiervan gebruik. Ir. Keijzer sprak namens de coöpe ratieve organisaties, waarvan vertegenwoordigers aanwezig waren, zoals het „Centraal Bu-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 9