DE NIEUWE WET TOEZICHT KREDIETWEZEN Kort geleden heeft de Eerste Kamer zonder hoofdelijke stem ming aangenomen een wetsont werp tot gewijzigde vaststelling van de Wet Toezicht Krediet wezen. Men zal zich ongetwij feld de grote beroering herinne ren, die de behandeling van het oorspronkelijke wetsontwerp in de loop van 1951 met zich mee bracht. De ernstige kritiek op sommige onderdelen van het ontwerp, een kritiek die ook door de beide centrale boeren leenbanken tot uiting werd ge bracht, leidde er toe, dat niet alleen verschillende wijzigingen in het ontwerp werden gebracht, doch dat ook bepaald werd, dat de werkingsduur der wet, die begin 1952 in werking trad, op 1 januari 1955 zou ophouden. In die tussentijd zou men dan ervaring met de toepassing der wet kunnen opdoen om aan de hand daarvan t.z.t. een defini tieve beslissing omtrent de kwestie te kunnen nemen. Het einde van de geldingsduur der wet werd later verschoven tot x januari 1957 teneinde meer gelegenheid te hebben ervaring op te doen en om gelegenheid te bieden het inmiddels begon nen overleg tussen De Neder- landsche Bank en de representa tieve organisaties der kredietin stellingen inzake de wijze van toepassing der wet tot een goed einde te brengen. In het begin van dit jaar nu werd een wetsontwerp inge diend, dat een gewijzigde vast stelling van de Wet Toezicht Kredietwezen beoogde. In te genstelling tot de voorbereiding van het eerste wetsontwerp zijn de organisaties van het bankwe zen ditmaal van meetaf bij het opstellen van het ontwerp inge schakeld geweest en is met de door hen gemaakte opmerkin gen in ruime mate rekening ge houden. Dit heeft er ook toe bij gedragen, dat de Staten-Gene- raal tegenover dit ontwerp veel welwillender stonden dan te genover dat van 1951 en dat het in beide Kamers met algemene stemmen is aanvaard. In ver band met enkele technische voorbereidingen zal de afkondi ging van de nieuwe wet nog wel even duren. Wat verandert er nu? Onze boerenleenbanken zullen van de wijzigingen niet veel merken. Evenals de oude wet opent im mers ook de nieuwe regeling (art. 9) de mogelijkheid dat het

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 5