tientallen personen bedroeg en zij hebben door hun activiteit en deskundigheid een groot aan deel gehad in de uitbouw van de werkzaamheden van de Centrale Bank. In zijn woorden betrok hij tevens de echtgenoten van de heren Gast en Tops en hij dank te hen in het bijzonder voor de steun, die zij in deze jaren voor hun man zijn geweest. De heer Fleskens sprak de hoop uit, dat de heren Gast en Tops nog vele jaren hun werk kracht aan de Centrale Bank zullen kunnen geven en over handigde aan het slot van zijn rede een geschenk onder cou vert namens Bestuur en Directie. De directeuren van de Cen trale Bank, de heren Mr. Ph. van Campen en Mr. F. Claessens hebben daarna ieder op eigen wijze in zeer persoonlijke en hartelijke bewoordingen de ver diensten belicht van de twee ju bilarissen. De heer Gast, die door onver moeid werken en voorbeeldige plichtsbetrachting de grondslag heeft gelegd voor de zo belang rijke deviezenafdeling en die door zijn deskundigheid tevens administrateur is van de Boeren- Hypotheekbank, werd door Mr. Ph. van Campen tot voorbeeld gesteld aan het geheie personeel. Mr. F. Claessens, die daarna zijn woorden van gelukwensen sprak tot de jubilarissen en hun familie, prees in het bijzonder de heer Tops, die al die jaren reeds de voorschot- en crediet- verlening bij de plaatselijke boe renleenbanken behandelt en die deze werkzaamheden op zo voortreffelijke wijze vervult. De toespraken ontvingen gro te instemming van alle aanwezi gen. Na een korte pauze nam Mr. H. Ie Loux als voorzitter van de Ontspanningsvereniging van de Centrale Bank het woord. Spe ciaal benadrukte spreker de voortreffelijke karaktereigen schappen van beide jubilarissen. Zowel de heer Gast als de heer Tops staan in hoog aanzien bij het gehele personeel door hun steeds zo spontane medewerking en hun aangenaam optreden. Namens het personeel van de Centrale Bank overhandigde Mr. Ie Loux aan de jubilarissen een geschenk onder couvert en aan de dames een doos bonbons. Het liep al tegen half drie toen de beide jubilarissen in de gelegenheid waren een woord van dank voor de hun gebrachte hulde te spreken. Van deze plaats af wensen wij de heren Gast en Tops nogmaals een verdere vruchtbare werk zaamheid toe ten dienste zowel van de Centrale Bank als van de plaatselijke boerenleenbanken. 900

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 4