DE HEREN W. GAST EN P. TOPS VEERTIG JAREN IN DIENST VAN DE COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK Op Zaterdagmiddag 14 Juli jongstleden heeft in de grote restaurantzaal van 't Silveren Seepaerd te Eindhoven de hul diging plaatsgevonden van een tweetal 40-jarige jubilarissen van de Centrale Bank, de heren W. Gast en P. Tops. De beide jubilarissen en hun familie werden bij aankomst in de feestelijk versierde zaal wel kom geheten door de voorzitter van het Bestuur, de heer A. N. Fleskens, en de heide directiele den, de heren Mr. Ph. van Cam- pen en Mr. F. Claessens. In aanwezigheid van het vol tallige personeel en van ver scheidene oud-gedienden wer den de jubilarissen allereerst toegesproken door de heer A. N. Fleskens. In een hooggestemde rede heeft de heer Fleskens de jubi larissen dank gebracht voor het vele en uitstekende werk, dat door hen in deze 40 jaren is ver richt. Beide heren zijn in dienst ge treden op een tijdstip, dat het aantal personeelsleden bij de Centrale Bank slechts enkele W. GAST P. TOPS

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 3