935 steeds met het werk der boerenleen bank mee. In de heer Hanssen zien wij heen gaan een zeer verdienstelijk man en zijn werk zal in dankbare herinnering blijven voortleven. Moge God hem de eeuwige beloning hebben geschonken voor zijn welbesteed, plichtsgetrouw en rechtschapen leven. Hij ruste in vrede. G. R. DAAMEN. t Op u juni overleed te Millingen in het Gasthuis Sint Jan de Deo in de leeftijd van 76 jaar de heer G. R. Daamen, oud-bestuurslid en oprichter der Boerenleenbank te Leuth. Bestuur, Raad van Toezicht en Kassier bewe zen hem bij zijn uitvaart de laatste eer en herdachten de vele verdiensten, die de overledene voor de Boerenleen bank heeft gehad. De heer Daamen was ook lid van het Kerkbestuur en voorheen lid der Provinciale Staten van Gelderland, als mede ere-voorzitter van de Fokvereni- ging Leuth-Ooy; gedurende 15 jaar was hij tevens lid van de Provinciale Rundvee-commissie Gelderland en Utrecht. Door zijn hulpvaardigheid en des kundigheid was de heer Daamen in heel Leuth en omgeving bemind en eenieder stelde in hem het volste ver trouwen. Dat velen zijn heengaan diep heeft getroffen, getuigde de grote belang stelling bij zijn uitvaart. Moge O. L. Heer hem reeds hebben beloond voor zijn welbesteed leven. L. A. BRUIJSTEN. t Op 15 juni 1956 overleed in de ge zegende ouderdom van 88 jaar de Weledele heer L. A. Bruijsten, een der oprichters en eerste kassier van de Boerenleenbank te Nederasselt. Als kas sier heeft hij deze functie met grote accuratesse gedurende 38 jaren vervuld. Het Bestuur had gehoopt dit jaar bij het gouden bestaansfeest der Bank, zijn 50-jarig lidmaatschap met hem te mogen vieren, wat echter niet heeft mogen zijn. Met het overlijden van de heer Bruijsten is een voorbeeldig organisa tie-man heengegaan, die voor vele ver enigingen een grote steun is geweest. Zeer vele jaren was hij Voorzitter of Bestuurslid van de R.K. Boerenbond, de Coöperatieve Zuivelfabriek, de Fok- en Contrólevereniging enz. Gedurende 50 jaren was hij secretaris van de Dorps polder, in verband met welke functie hij een ridderorde ontving. Zeer vele jaren heeft hij de belangen van de Gemeente Overasselt behartigd als ambtenaar van de Burgerlijke Stand, Wethouder en Raadslid. Verder was hij gedurende 30 jaren Kerkmeester der parochie Nederasselt. Door zijn eenvoud en vertrouwelijke omgang met iedereen was hij een vriend van allen, aan wie vooral de boerenstand veel te danken heeft. Moge de Goede God hem reeds be lonen voor het werk, dat hij geduren de zoveel jaren in het belang der ge meenschap deed.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 39