MEMORIEBOEK 934 PETRUS WILH. HEIJMANS. t Op i maart 1956 overleed na een kortstondige ziekte in het Ziekenhuis te Eindhoven, na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in de ouderdom van 59 jaar, de heer P. W. Heijmans. Op 27 oktober 1931 werd hij geko zen als bestuurslid van de Boerenleen bank te Knegsel. Bijna 25 jaar heeft hij deze functie waargenomen. Hij bezocht trouw de vergaderingen, zelfs tot in zijn laatste ziekte. De overledene was ook Voorzitter van de Eiervereniging. Moge God hem het verdiende loon hebben geschonken voor alles, wat hij deed in het belang van Boerenleenbank en gemeenschap. Hij ruste in vrede. JOHAN VANDEBERG. t Op 20 april 1956 stierf op hoge leeftijd de heer Johan Vandeberg, oud bestuurslid van de Boerenleenbank te Vijlen. Ruim 27 jaren heeft hij de functie van bestuurslid waargenomen, toen hij, hoewel node, omdat het werk hem zo dierbaar was, afscheid van de Boe renleenbank nam. De overledene was een trouwe bezoeker der vergaderin gen en tot op hoge leeftijd heeft hij steeds de cursussen gevolgd. De lange weg van Holset naar Vijlen werd door hem meestal te voet afgelegd. Bij elke weersomstandigheid was hij present. Zwijgzaam van aard wist hij toch steeds een helder oordeel te geven, waar het de belangen van de boeren leenbank betrof. Zijn sterk sociaal ge voel kenmerkte zich het beste, wan neer het er om ging de minder gefor- tuneerden te helpen. Moeilijkheden en zorgen kon men hem gerust toevertrouwen; als het kon, hielp hij iedereen met raad en daad. Moge de barmhartige God zijn wer ken reeds lang beloond hebben. JOH. LAURIJSEN. t Op 20 april overleed zeer plotseling, getroffen door een hartaanval, op 62- jarige leeftijd de heer Joh. Laurijsen. De overledene was vanaf 13 juni 1926 lid van het Bestuur van de Boe renleenbank te Klein Dongen. Gedu rende bijna 30 jaar heeft hij steeds met ijver en toewijding de belangen van de boeren en van de Boerenleenbank be hartigd. Deze verliezen in hem een goed en accuraat bestuurslid. Moge de goede God zijn echtgenote en kinderen bij het dragen van dit verlies helpen. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Hij ruste in vrede. ANTONIUS HUB. HANSSEN. f Op 13 mei 1956 overleed te Mheer na voorzien te zijn van de H.H. Sa cramenten der stervenden in de ouder dom van ruim 70 jaar de Weled. Heer Antonius Hubertus Hanssen. De overledene was vanaf 1934 tot 1937 lid van de Raad van Toezicht en daarna onafgebroken lid van het Be stuur en onderdirecteur. Gedurende 22 jaar heeft hij steeds geijverd voor de belangen van de Boerenleenbank en haar leden. In zijn grote gemoedelijk heid wist hij de harten van zijn mede beheerders en leden te winnen, die hem steeds hun volste vertrouwen schonken. Begin 1955 werd hij echter gegrepen door een ziekte, die hem maandenlang ongeschikt maakte voor zijn functie, doch vanaf zijn ziekbed leefde hij nog

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 38