van iMt ttijdooiden en Saxen Someren heeft de eerste Beregenings-coöperatie in ons land meer water geeft hogere opbrengsten In aanwezigheid van tal van autoriteiten en onder grote plaatselijke belangstelling heeft de directeur-generaal van de landbouw, ir. A. W. van de Plassche op 30 mei de installa ties van de Coöperatieve Bere- geningsvereniging „De Some- rense Akkers" G.A. te Someren, officieel in gebruik gesteld. De oppervlakte, die hier beregend wordt is 115 ha. groot en het aantal deelnemers aan het pro ject bedraagt 35. De opper vlakte is in vier blokken ver deeld en elk blok wordt door middel van een pomp van wa ter voorzien. De capaciteit van elke pomp is 60 m3 water per uur bij een opvoerhoogte van 65 m.; het water wordt onttrok ken uit een bij elke pomp beho rende bron. Via de pomp komt het water in een ondergronds buizensysteem, in welk systeem 60 hydranten zijn opgenomen, terwijl bovendien nog de moge lijkheid bestaat tot aansluiting van ruim 50 veedrinkbakjes. Vanuit de hydranten komt het water in het aan te koppelen verplaatsbare bovengrondse bui zennet, bestaande uit snelkoppe lingsbuizen van aluminium. Op deze snelkoppelingsbuizen staai de sproeiers. In totaal zijn 91 sproeiers aanwezig; elke sproei er geeft per uur een neerslag hoogte van 6 mm. Als de bere geningsinstallatie niet werkt gaat toch de watervoorziening van het vee normaal door. Dooi middel van een hydrofoor-ketel kan namelijk het water in de on dergrondse leidingen onder druk worden gehouden. (Bron: Boer en Tuinder 8 juni 1956). N. V. BORGMAATSCHAPPIJ VOOR LAND- EN TUINBOUW Dividendbewijs no. 33 van de N.V. Borgmaatschappij voor Land en Tuinbouw is bij de Centrale Bank betaalbaar met f 2.12 namelijk 5% dividend (f 2.50), verminderd met 15°/o belastin^.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 36