hoop uit, dat de boerenleenbank onder Gods zegen vruchtbaar zou mogen blijven werken tot heil van de gehele gemeenschap. De feestelijke avondvergade ring werd door de leden en hun echtgenoten druk bezocht. Bur gemeester van Thiel overhan digde de zilveren erepenning van de gemeente aan de jubile rende boerenleenbank voor het vele opbouwende werk, dat door haar in de afgelopen periode werd verricht. Drs. Zijlmans sprak de feest rede uit. Allereerst bracht hij aan de beheerders en leden de gelukwensen over van het Be stuur en de Directie van de Cen trale Bank. Vervolgens schetste hij op heldere wijze de beteke nis van het boerenleenbankwerk voor boer en tuinder en voor de ehele streek. Want doordat oer en tuinder tot economische zelfstandigheid gebracht wer den, steeg de welvaart in het hele werkgebied van de boeren leenbank. Pastoor R. Deken huldigde de beide aanwezige gouden jubi larissen, de heren J. H. Jaspers en H. D. Pansier, terwijl hij er voor zou zorg dragen, dat het cadeau en de gelukwensen ook zouden worden overgebracht aan de heer J. de Swart, die we gens ziekte niet in staat was het feest bij te wonen. Na een kort dankwoord van de voorzitter, de heer H. W. Coolen, werd de officiële verga dering gesloten en begon de feestvergadering met een uitge breid en gevariëerd programma. Allen, die genoten hebben van dit prachtige feest, zullen er on getwijfeld een blijvende herin nering aan bewaren. 93i

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 35