(T 929 50 jaren door hun toedoen tot stand zijn gekomen. Na een gelukwens, uitgespro ken door de districtsinspecteur, de Heer J. Luchtman, werd de feestavond voorgezet met een goed verzorgd avond-program ma. Het Gouden Jubileum van de Boerenleenbank en de Boerenbond te Neerkant Op 15 mei vierde de gehele dorpsgemeenschap te Neerkant met enthousiasme het gouden feest van de Boerenleenbank en de Boerenbond. Onder een stra lende zon trok men om negen uur ter kerke, waar een plechti ge Hoogmis werd opgedragen uit dankbaarheid. Vervolgens verzamelde de be heerders, de leden en de geno digden zich in de tot feestzaal omgetoverde veilinghal. Hier waren onder meer als gasten aanwezig de Heer A. N. Fles- kens, voorzitter van de Centrale Bank, de Heer N. van Wijk, hoofdinspecteur, de Heer J.Zee- gers voorzitter van de N.C.B., Burgemeester L. Roefs van Deurne, Pastoor Wolters en de Heer Verberne kringvoorzitter van de N.C.B. Ook meerdere oude bekenden vulden de rij der gasten aan, zoals het oud hoofd van de school, de Heer J. Lin den en de Heer Schreurs, beiden Directeur van de landbouw school respectievelijk te Some ren en te Deurne. De feestrede werd namens de N.C.B. uitgesproken door Rec tor Jansen uit Tilburg. Deze gaf een interessant overzicht van een halve eeuw organisatiewerk en prees vooral de pioniers uit het eerste uur. Het verheugde hem bijzonder hier nog een van deze werkers aan te treffen in de per soon van de nog steeds vitale Kobus Janssen. Hij herinnerde er verder aan, dat de mens het wel in zijn macht heeft te organiseren en te bouwen, maar dat het O.L. Heer is, die de wasdom geeft. De Heer N. van Wijk sprak namens de Centrale Boerenleen bank te Eindhoven. In zijn knap en boeiend betoog schetste hij het werk van de boerenleenbank in het verleden en het heden en toonde hij duidelijk aan, dat de boerenleenbank de mensen steeds beter in staat stelt om met hun tijd mee te gaan. De Voorztter van de Centra le Bank, de Heer A. N. Fleskens,

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 33