Hierna volgde de druk be zochte receptie, waaraan door vele instellingen en particulieren werd deelgenomen. De avondvergadering werd bijgewoond door Hoofdinspec teur J. Erkelens terwijl voor de Boerenbond de feestrede werd uitgesproken door Pastoor W. M. Bekkers uit Tilburg. Na het officiële gedeelte volgde voor de ruim 600 aanwezigen een ge zellig avondprogramma, dat een fraai sluitstuk vormde van dit gouden feest. tf Het Gouden Jubileum te Middelaar Op donderdag 31 mei vierde de Boerenleenbank Middelaar haar gouden jubileum. De H. Mis werd opgedragen door pas toor Driessen, waarna in het fraaie parochiehuis de jaarlijkse ledenvergadering plaats had, ter wijl de schooljeugd een tracta- tie ontving. „Maar", aldus spreker, „met de poezie uit dit lied kan men het harde leven uit die dagen niet verdoezelen. Ruim 45 vol wassenen en kinderen, uit een dorp van 80 gezinnen, werkten over de grens. Gelukkig dat een boerenleenbank werd opgericht, die in staat was boer en tuinder aan het nodige kapitaal te hel pen, zodat de kinderen op het eigen bedrijf de kost konden verdienen". Na een felicitatie, gericht aan beheerders en leden, dankte de Zeereerw. Heer pas toor de boerenleenbank voor het vele goede, dat zij in de pa rochie tot stand had helpen brengen en hij besloot deze rede met de wens, dat de boerenleen bank te Middelaar een bloeien de toekomst tegemoet zou mo gen gaan. Mr. F. J. F. Claessens, Direc teur van de Centrale Bank, sprak daarna nog een woord van aan sporing tot de leden en genodig den om altijd een goed gebruik van de diensten van de boeren leenbank te maken en reikte na mens Bestuur en Directie van de Centrale Bank aan de Heer P. Smits de Eremedaille in zilver uit om in hem alle oprichters en beheerders te danken voor de resultaten, die in de afgelopen 928 De feestrede werd uitgespro ken door Pastoor Driessen, die op voortreffelijke wijze de tekst van het Limburgs Volkslied toe paste op de toestanden te Mid delaar, nu 50 jaar geleden.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 32