f 927 schonken had en wenste haar een bloeiende toekomst toe tot heil van geheel de plaatselijke gemeenschap. Aan de zeer drukke receptie werd deelgenomen door afge vaardigden van instellingen en buurbanken, terwijl ook taltijke particulieren hun gelukwensen kwamen aanbieden. De avondvergadering stond in het teken van het vermaak en werd zo druk bezocht, dat de tent te klein bleek. Beheerders en leden kunnen ongetwijfeld terugzien op een geslaagd feest. De Boerenleenbank te Maren vierde haar Gouden Feest Op 29 mei herdacht de Boe renleenbank te Maren op fees telijke wijze haar 50-jarig be staan tezamen met het 60-jarig feest van de Boerenbond. De feestdag begon met een plechti ge Hoogmis in de parochiekerk te Maren, waaraan dank zij de extra busdienst ook de leden van Alem en 't Wild deel konden nemen. Na de H. Mis had in de feesttent een gezellig ontbijt plaats, waarna de jaarvergade ring werd gehouden. De Heer Th. Toonen, direc teur van de boerenleenbank, heette de ruim 300 aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzon der de Heer A. N. Fleskens, Voorzitter van de Centrale Bank, waarna hij de 50ste jaar vergadering opende. Nadat de normale agenda af gewerkt was, hield de Heer A. N. Fleskens een feestrede, waar in spreker de gelukwensen van de Centrale Bank overbracht aan beheerders en leden en er op wees, dat dit 50-jarig feest als het ware de bekroning vormt van een halve eeuw eensgezind heid en samenwerking tot heil van de plaatselijke gemeenschap. Vervolgens huldigde de Heer Fleskens de gouden jubilarissen de heren G. de Bijl, P. van Hir- tum en M. Hoefnagels. Met vreugde overhandigde de Voor zitter van de Centrale Bank ten slotte aan de Heer G. de Bijl de zilveren erepenning van de C.C.B. voor het vele moeilijke werk, dat hij in zijn 40-jarig lidmaatschap van de Raad van Toezicht voor de Boerenleen bank te Maren heeft verricht.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 31