9z 6 ter van Rijckevorsel feliciteerde de beide gouden instellingen na mens het gemeentebestuur en wenste hun een voorspoedige toekomst. De avondvergadering was voor de leden en hun dames een ware verrassing. Na een prach tige serenade van de Harmonie werd hun een gevarieerd pro gramma aangeboden, dat zeer in de smaak viel. In zijn slotwoord dankte de voorzitter allen, die dit gouden feest hadden doen slagen en wenste hun behouden thuiskomst. Allen, die dit feest medemaak- ten, zullen ongetwijfeld een on vergetelijke herinnering aan deze dag bewaren. De Boerenleenbank te Boven-Leeuwen vierde haar Gouden Jubileum Het Gouden Jubileum van de Boerenleenbank te Boven-Leeu- wen werd op 30 mei als een grote feestdag door heel de be volking meegevierd. Hierdoor toonde men duidelijk, welk een belangrijke plaats de boerenleen bank in het dorpsleven te Boven- Leeuwen inneemt. Na de plechtige H. Mis ver zamelden de beheerders en de leden zich in de prachtig ver sierde feesttent om te genieten van een welvoorziene koffieta fel. Hierna opende de voorzit ter, de Heer J. van Someren, de feestvergadering. Hij sprak een hartelijk welkomstwoord tot alle aanwezigen in het bijzonder tot Drs. H. A. A. Zijlmans, directeur van het Bijkantoor te Arnhem. Drs. Zijlmans feliciteerde in zijn feestrede allereerst beheer ders en leden met dit mooie feest. Vervolgens zette hij op heldere wijze de betekenis van het boerenleenbankwerk voor de gehele plattelandsgemeen schap uiteen. Na een bijzonder woord van waardering gericht te hebben tot de directeur, die juist zijn zilveren feest gevierd had, en tot de actieve kassier, de Heer A. van Hulst, wenste hij de boerenleenbank te Boven- Leeuwen het beste voor de toe komst. Pastoor Dekkers feliciteerde namens de parochie en dankte de boerenleenbank voor de steun, die zij vijftig jaren lang aan kerk en instellingen ge-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 30