IN MEMORIAM A. M. LE LOUX Geheel onverwacht bereikte ons op Zaterdagmorgen 30 Juni j.1. het bericht, dat diezelfde morgen was overleden de oud inspecteur A. M. Ie Loux. Inderdaad, geheel onver wacht. Nog de vorige dag had hij volgens vaste gewoonte de Centrale Bank zijn maandelijks bezoek gebracht en met de ou deren onder de beambten, zoals te doen gebruikelijk, oude herin neringen opgehaald. 2iijn herinnering wat de Cen trale Bank betreft ging terug tot het jaar 1907, toen hij op 27- jarige leeftijd in dienst trad van de Centrale Bank. Onder leiding van de toenmalige Hoofd-In- specteur, de latere Mr. Dr. L. N. Deckers, zette hij zich aan de arbeid, die hem tot aan zijn pensionering op 27 November 1939, niet meer heeft losgelaten. Wijlen le Loux was van het typische hout, waarvan de beste inspecteurs worden gesneden: vol toewijding, accuraat en toch bezielend, wist hij de kassiers der aangesloten boerenleenban ken de weg te wijzen op het dik wijls moeilijke en moeizame pad der plichtsgetrouwe ambtsver vulling ten dienste van de plat telandsbevolking. In zijn be scheiden levensgang overtuigde hij door de innemende wijze, waarop hij wist voor te gaan. En door zijn levenswandel be wees hij, dat eenvoud en op rechtheid meer overtuigend zijn dan de knapste redeneringen. Met de oud-inspecteur le Loux is weer een stuk geschie denis van onze boerenleenbank organisatie afgesloten, dat wij nauwelijks genoeg kunnen waar deren. Moge zijn voorbeeld van trouwe zorg, stipte accuratesse en bezielende toewijding ons al len steeds een voorbeeld blijven. Dankbaar voor wat hij voor onze boerenleenbankorganisatie deed, blijven wij hem in onze gebeden gedenken. Hij ruste in vrede.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 2