9*5 Een Gouden Dag voor de Boerenleenbank te Belfeld Na een plechtige H. Mis, wel ke door de geestelijke adviseur Kapelaan Rietjens werd opge dragen in de parochiekerk spoedden beheerders en geno digden zich naar „Het Bergske" waar in een fleurige feestzaal de ochtendvergadering werd geo pend. Dit dubbele gouden feest van Boerenleenbank en Boeren bond kon pas echt beginnen na een feestelijk ontbijt. Op de feestvergadering, die daarna volgde, werden door vele spre kers de opkomst en de betekenis van deze beide organisaties dui delijk uiteengezet en werden na mens verenigingen, instellingen en talrijke particulieren bloemen en gelukwensen aangeboden. De voorzitter, de heer Hen driks, opende de vergadering en heette de geestelijke en wereld lijke autoriteiten van harte wel kom, in het bijzonder de Zeer- eerw. Heren Pastoors, Mr. P. W. H. Truyen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank, de Edelachtbare Heer van Rijckevorsel, districts inspecteur J. Luchtman en de vertegenwoordigers van stands organisaties en van instellingen op agrarisch gebied ter plaatse. Vervolgens besprak de kas sier, de heer Kurstjens, op voor treffelijke wijze de opkomst en de geschiedenis van de Boeren leenbank en haar betekenis voor de gehele dorpsgemeenschap. Mr. P. H. W. Truyen bracht de gelukwensen over van de Centrale Bank en mede spre kend namens de voorzitter van het bestuur, de heer A. N. Fles- kens, liet hij duidelijk uitkomen, dat dit mooie gouden feest als het ware de bekroning vormde van een vijftigjarige eensgezin de samenwerking. Mr. Truyen wenste de Boerenleenbank een bloeiende toekomst toe en hul digde vervolgens al de oprich ters in de vier nog in leven zijn de gouden leden. In het bijzon der wenste spreker de heer Boo- nen geluk met zijn zilveren ju bileum als bestuurslid; hij be sloot zijn rede met de wens, dat er in Belfeld steeds weer men sen gevonden mogen worden, die op even eminente wijze als hun voorgangers de Boerenleen bank zullen beheren tot zegen voor de plaatselijke gemeen schap. De heer Dings, secretaris van de L.L.T.B. te Roermond, hield een gloedvolle rede, waarin hij het enorme verschil aantoonde tussen de toestanden van vijftig jaar geleden en nu. Burgemees-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 29