f 924 's Namiddags verzamelden zich de leden met hun echtge noten in de tot feestzaal omge toverde veilinghal, waar de di recteur, de heer J. W. H. Vroe- men, als voorzitter de feestver- gadering opende met een harte lijk welkomstwoord, speciaal tot de gasten, de heren Mr. F. J. F. Claessens en J. Luchtman, ver tegenwoordigers van de Cen trale Bank, de Eerwaarde Gees telijken uit de verschillende pa rochies, het college van Burge meester en Wethouders van de gemeente Beek, de afgevaardig de van de L.L.T.B. te Roer mond en de voorzitter van de standsorganisaties en agrarische instellingen. De Voorzitter herdacht de pioniers, die 50 jaar geleden het belangrijke besluit namen tot oprichting van een eigen bank. Daarna huldigde hij de heer Math. Lemmens als enige over levende van de oprichters en bood hem een passend geschenk aan. Mr. F. J. F. Claessens, di recteur van de Centrale Bank, sprak de feestrede uit, waarin hij wees op de betekenis voor de land- en tuinbouw ook in deze tijden van een eigen cre- dietinstelling en op het grote belang van het boerenleenbank- werk voor de gehele dorpsge meenschap. Hij prees beheer ders en kassier voor hun ver dienstelijk werk. De Burgemees ter van de gemeente Beek, de heer P. Minkenberg, bood na mens het gemeentebestuur zijn gelukwensen aan en hoopte, dat het de Boerenleenbank nog ge geven mocht zijn om in toene mende mate haar zegenrijke ar beid voor de hele dorpsgemeen schap te blijven voortzetten. Pastoor Schoolmeesters dankte namens de geestelijkheid voor het vele goeds, dat de parochies van Beek aan de Boerenleenbank- te danken hadden. Namens de L.L.T.B. werd een gelukwens uitgesproken door de heer P. Cremers, lid van bet hoofdbe stuur. De Voorzitter dankte met geestige woorden de sprekers. Hierna volgde een gezamenlijke koffietafel, verzorgd door de dames van de Boerinnenbond en bracht men de avond in feest stemming door. Ook de jeugd werd door de Boerenleenbank Beek niet ver geten. Door de filmdienst van de C.C.B. werd in de feestweek een amusant en leerzaam film programma verzorgd, waarbij een versnapering werd uitge reikt. Boerenleenbank Beek kan te vreden zijn over het geslaagde gouden feest.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 28