De Boerenleenbank Oude Tonge in nieuw kantoorgebouw Op vrijdag 29 juni 1956 open de de boerenleenbank te Oude Tonge haar nieuwe kantoorge bouw. De dag werd begonnen met een H. Mis in de parochiekerk van O. L. Vrouw te Oude Ton ge. Om twee uur 's middags vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats door Mr. F. J. F. Claessens, directeur van de Centrale Boerenleenbank, in tegenwoordigheid van de le den van Bestuur en Raad van Toezicht alsmede vele geno digden. De Heer Claessens zeide, dat het hem een groot genoegen was het gebouw te mogen openen; hij kon daarbij wijzen op de grote en gezonde ontwikkeling van de bank in de laatste jaren en feliciteerde met het tot stand komen van de fraaie en practi- sche huisvesting. In de ruime hal onthulde de Heer Claessens een gedenksteen, welke de na men draagt van de leden van Bestuur en Raad van Toezicht. Hij vond daarin aanleiding de beheerders te huldigen voor hun belangeloos werken voor hun naaste en voor de gehele bevol king van het dorp en de omge ving. De architekt, de Heer Ton van Dop, die een goed gebouw heeft ontworpen, bedankte voor het in hem gestelde vertrouwen. Hierna werd gelegenheid ge geven het nieuwe kantoorge bouw te bezichtigen, waarvan een druk gebruik werd gemaakt. Na de bezichtiging volgde een receptie in het Verenigingsge bouw, tijdens welke vele leden en andere belangstellenden hun gelukwensen uitspraken. Aan het diner, dat hierna volgde, fungeerde de Heer J. C. de Wit als tafelpresident. Aan wezig waren o.a. Mr. Claessens, directeur van de Centrale Bank, de Heer K. Roncken, districts inspecteur rayon Haarlem, Bur gemeester van der Harst, de Pastoors van Oude Tonge en Middelharnis, architecten, aan nemers en uitvoerders, verte genwoordigers van L.T.B. en K.A.B. en van de plaatselijke zusterinstelling, aangesloten bij de Coöp. Centrale Raiffeisen- bank, alsmede enkele oud-be stuursleden. De Heer de Wit ging in zijn tafelrede terug tot de jaren van oprichting der bank, toen het kantoor sober ondergebracht was in het parochiehuis in een 922

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 26