Hit ck orgjomSatk Opening van het nieuwe boerenleenbankgebouw te Gendt Een wapperende vlag aan de gevel van een modern bankge bouw verkondigde in de och tend van 25 april de vreugde van beheerders en leden van de boerenleenbank aan geheel de dorpsgemeenschap. Na een plechtige H. Mis kwamen de le den en hun dames tezamen aan een welvoorziene koffietafel, waar burgemeester van der Meulen, tevens directeur van de boerenleenbank te Gendt, een overzicht gaf van het wel en wee van de boerenleenbank in de voorbije jaren en haar toe komstige betekenis voor de ge hele dorpsgemeenschap op voor treffelijke wijze schetste. Ook bracht hij dank aan de Centrale Bank voor het deskundig advies en de stuwende leiding. Drs. H. A. A. Zijlmans wens te de bank en de leden succes met dit moderne bankgebouw en hoopte, dat de boerenleen bank te Gendt in de toekomst haar diensten zou kunnen ver lenen aan geheel de dorpsge meenschap. Na de officiële opening en in zegening van het gebouw had rond het middaguur een druk bezochte receptie plaats, waar aan vele vertegenwoordigers van agrarische instellingen en organisaties deelnamen, Drs. H. A. A. Zijlmans sprak namens het Bestuur en de Di rectie van de Centrale Bank zijn gelukwensen uit, dankte vervol gens de aannemers voor de keu rige uitvoering van het werk en wenste geheel de dorpsgemeen schap geluk met dit fraaie bank gebouw, waardoor de boeren leenbank beter dan voorheen in staat zal zijn haar diensten op financieel gebied aan eenieder te verlenen. Loco-burgemeester Cornelis- sen sprak namens het gemeente bestuur en bood aan de boeren leenbank een mooie electrische wandklok aan. In zijn slotwoord dankte de directeur de leden en de geno digden voor hun gelukwensen, bloemstukken en geschenken en verzekerde hun, dat de boeren leenbank in de toekomst al het mogelijke zal doen om de wel vaart van de leden en van geheel de plaatselijke gemeenschap te verstevigen en te vergroten.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 25