Bijzondere activiteit houdt in, dat we ons richten tot een be paalde groep mensen, ofwel dat we een bepaald facet van het boerenleenbankwezen naar vo ren brengen. Waar we het nu over willen hebben, is de bijzondere activi teit, die zich richt tot de ouders van jong geborenen. Tot nu toe maakten vele boe renleenbanken gebruik van cer tificaten met gratis eerste inleg. Deze certificaten werden aan de ouders gestuurd, vergezeld van een gelukwens in de vorm van een foldertje „Welkom zoon" of „Welkom dochter". Dat de resultaten van deze acties goed waren, bleek ons on langs nog, toen de kassier van een kleinere boerenleenbank met trots vertelde, dat ruim 90% van deze certificaten een of meer spaarboekjes opleverde. In grotere plaatsen is dit per centage kleiner maar ook daar mogen wij tevreden zijn, temeer daar opvragingen practisch niet voorkwamen en de gemiddelde inlage behoorlijk was te noemen. Nu een herdruk van de fol ders nodig was, heeft de Cen trale Bank gemeend om ook hierin met de tijd mee te moe ten gaan door gebruik te gaan maken van de moderne briefre- clame. De propagandapractijk toont immers aan, dat de wer vingskracht van een goed ge stelde brief ver uitgaat boven die van een algemene folder. Een brief heeft n.1. veel meer een persoonlijk karakter, waar door direct een gunstiger sfeer ontstaat. De Centrale Bank heeft nu een tweetal brieven ontworpen. De eerste brief wordt tegelijk met het spaarcertificaat aan de ouders gestuurd. De tweede brief volgt na drie weken, in dien dan nog geen spaarbank boekje is aangevraagd. Het is natuurlijk noodzakelijk het „persoonlijk" karakter van de brieven zo groot mogelijk te doen zijn. Dit is te bereiken door deze brieven te voorzien van een datering, van de juiste naam van de vader, door de brief persoon lijk te ondertekenen en als brief (dus niet als drukwerk) te verzenden. Dit zijn weliswaar kleinighe den maar juist de kleinigheden bepalen het effect. Tevens is het noodzakelijk deze brieven op het juiste mo ment te verzenden. De eerste brief moet dus binnen een week na de geboorte van de baby aan de ouders worden gezonden. Wij zijn ervan overtuigd, dat bij een juist gebruik van de brieven het aantal spaarders zal toenemen. En denk aan het oude gezegde: „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". 920

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 24