9i 8 Hier komt nog bij, dat een aan vrager zich niet de illusie moet maken, dat andere instellingen zonder informatie bij één of meer personen hypothecaire of door andere zekerheden gedekte geldleningen verstrekken. Ook de financieringsinstellin gen en geldschieters winnen in lichtingen ter plaatse in over de financiële positie en andere bij zonderheden de aanvrager be treffende. Deze informaties worden gevraagd aan personen, die de aanvrager meestal niet bekend zijn en op de keuze waarvan hij geen invloed kan uitoefenen. Het zou toch wel zeer onrechtvaardig zijn om aan te nemen, dat deze onbekenden een betere geheimhouding zou den betrachten dan onze boe- renleenbankbestuurderen. Even zeer zou het onrechtvaardig zijn om de boerenleenbank het ver trouwen te onthouden, dat deze instelling gezien haar traditie toekomt. Voor de beheerders en het personeel onzer boerenleenban ken is de taak weggelegd om door houding en handelwijze er zorg voor te dragen, dat de boe renleenbank zal zijn de bank voor iedere plattelandsbewoner, die hiervoor in aanmerking komt. Zowel voor de cliënt als de boerenleenbank zal dit voor delen bieden. Voor de cliënt omdat hij bij zijn eigen dorps instelling geholpen kan worden tegen zeer gunstige voorwaar den; voor de boerenleenbank omdat iedere uitbreiding van ac tiviteiten haar in staat zal stel len om nog meer service te ver lenen en daardoor haar taak nog beter te vervullen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 22