917 moet komen. Sentiment tegen over aftredende beheerders of an dere niet-zakelijke argumenten mogen hierbij geen rol spelen. Men moet het alle dorpsbe woners zo gemakkelijk mogelijk maken de weg naar de boeren leenbank te vinden en zeker geen versperringen opwerpen door personen in de leiding te betrekken, die niet het onvoor waardelijke vertrouwen van de gehele bevolking genieten. Van erfopvolging, vriendjes- en fa- miliepolitiek houde men zich verre. Vertrouwen is een tere zaak, die waard is beschermd te worden. Over de geheimhouding, zo als die in het algemeen betracht wordt, bestaan veel misverstan den. Die bij de boerenleenbank wordt veelal onderschat en bij andere instellingen overschat. Gesteld kan worden, dat het zeer hoge uitzonderingen zijn, indien uitlekt wat er in de vergaderingen van de boeren leenbankbeheerders besproken wordt. Nog onlangs bleek ons van een zeer ten onrechte uit gebrachte beschuldiging. Een geldnemer, die als zekerheid voor een bij de boerenleenbank opgenomen crediet hypotheek had gesteld, kwam zich bekla gen, dat het in het dorp bekend was geworden, dat hij een hy potheek bij de boerenleenbank gesloten had. Bij onderzoek bleek, dat een handelaar, die in hetzelfde dorp woonde, infor maties over de financiële positie van betrokkene ingewonnen had. Daarbij had hij ook inlich tingen gevraagd bij de hypo theekbewaarder. Hem was daar bij gebleken, dat er een hypo thecaire inschrijving ten behoe ve van de boerenleenbank be stond. Dit nu had hij tegen zijn buurman verteld en dit praatje was verder gegaan. Begrijpelijk, dat men de boerenleenbank de schuld gaf, dat dit gerucht was ontstaan, omdat het velen niet bekend is, dat iedereen inzage kan krijgen in de registers van de hypotheekbewaarder. Mogelijk is het goed om hier op even in te gaan. Wanneer men een hypothecaire lening wil aangaan, behoeft de angst voor de niet-geheimhouding of een overdreven schaamtegevoel een aanvrager niet te weerhou den om zich tot de boerenleen bank te wenden. Iedere hypo theekverlening, of deze nu ge sloten is bij de boerenleenbank, een verzekeringsmaatschappij, een notaris, bij een particulier of bij wie dan ook, wordt in de openbare registers ingeschreven. Een ieder die dit wil, en hier een klein bedrag voor over heeft, kan daar inzage nemen en er staat geen straf op een ver dere bekendmaking hiervan.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 21