lijke indicatie van de aan de gang zijnde ontwikkeling, dat zoons van boeren met een (te) klein bedrijf steeds minder ge neigd zijn boer te worden. Daar entegen ziet men de aantal land bouwbedrijven in de grootte- Eigendom-pacht Wat de verhouding eigen dom-pacht betreft, kan worden vermeld dat in 1955 47% van de oppervlakte cultuurgrond in eigendom van de exploitanten was tegenover 44% in 1950. In alle provincies bleek de eigen dom te zijn toegenomen met uitzondering van Overijssel, waar de uitgifte van N.O.P.- gronden in pacht het aandeel van de eigendoms-exploitatie deed dalen van 64 tot 60%. In 1955 waren er 3 provincies Bedrijfsverkaveling Bij een vergelijking van de cijfers over 1955 en 1950 blijkt, dat het gemiddeld aantal kavels per bedrijf gelijk is gebleven, nl. Aantal boerenzoons Bij de landbouwtelling van 1955 zijn ook alle op het ouder lijk bedrijf meewerkende boe renzoons van 25 jaar en ouder geteld. Het is daardoor mogelijk een vergelijking te trekken met de situatie in 1947, toen de me dewerkende boerenzoons even eens geteld werden (Volks- en beroepstelling). In de Econo- klasse tussen 5 en 20 ha. gelei delijk toenemen, terwijl het aantal bedrijven van 20 ha. en meer enigszins afneemt (on danks de nieuwe bedrijven in de N.O.P., waarvan er vele gro ter dan 20 ha. zijn). (Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland), waar een groter deel van de oppervlakte in eigen dom van de exploitant was; in de overige provincies overheer ste de pacht-exploitatie. Gaat men na hoe de situatie in de ver schillende grote landbouwgebie den is, dan blijkt dat alleen op de zandgronden de eigendom exploitatie meer dan de helft be draagt (nl. 58%). Op de zee kleigronden is de pacht sterk overwegend (66%). 3,9 kavels per bedrijf. De ge middelde kavel-grootte is enigs zins gestegen, n.1. van 2,43 tot 2,46 ha. misch-Statistische Berichten van 4 Juli j.1. is dr ir A. Maris van het L.E.I. uitvoerig op deze cij fers ingegaan. Hij heeft daar naast elkaar gesteld het aantal medewerkende boerenzoons (van 25 jaar en ouder) in 1955 en 1947, zowel in absolute aan tallen als gemiddeld per 100 be drijven. pii

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 15