910 1956 19 55 verschil totale varkensstapel 2.318.85451. 2.377.811 st. 58.95751. waarvan biggen tot 25 kg. 991.613 st. 975.463 st. 16.150 st. waarvan mestvarkens 970.96351. 1.015.625 st. 44.662 st. waarvan fokzeugen 349.67551. 380.219 st. 30.54451. De totale hoenderstapel be reikt met meer dan 35 miljoen stuks een record. Wel was het 1956 hoenderen totaal 35.378.00051. waarvan henkuikens en jonge hennen 19.239.00051. oudere hennen 12.839.000 st. Het aantal landbouwpaarden was met 208.000 ongeveer 14.000 stuks beneden dat van Mei 1955, terwijl de schapen- Het aantal grondgebruikers Uit de uitkomsten van de landbouwtelling van Mei 1955 blijkt, dat het aantal bedrijven boven 1 ha., waarvan de exploi tant landbouwer (geen tuinbou wer) van hoofdberoep is, is te- aantal oudere hennen kleiner, doch er waren veel meer jonge hennen. verschil 4.706.000 st. 15.676.000 st. -"-3.563.00051. 13.436.000 st. 597.000 st. stapel met 428.800 stuks bedui dend groter was dan in het vo rige jaar (380.800 stuks). ruggelopen in vergelijking tot de situatie in 1950. Hieronder worden gegeven de aantallen bedrijven van landbouwers in de verschillende grootte-klassen in 1955 en 1950. 9-757 Het aantal landbouwbedrij ven van 15 ha. is beduidend kleiner geworden en dit vooral in de zandgebieden, waar in 1950 ongeveer 35.750 van deze bedrijven werden geteld en in 1955 nog maar 29.050, dus 6.700 minder. Dit is een duide- 1955 30.672.000 st. grootte-klasse 1955 1950 verschil 15 ha. 50.442 60.199 510 ha. 61.757 60.603 1.154 ro15 ha. 30-743 29.813 930 1520 ha. 18.021 17.682 339 20 ha. en meer 25.674 26.002 - 328 totaal 1 ha. en meer 186.637 194.229 7.592

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 14