niet gerealiseerd hebben tijdens het uitspreken van zijn speech. Na de middagpauze kwam Prof. W. Rip aan het woord. Hij hield een inleiding over „De C.B.T.B. en de z.g. verzuiling". Wie aan het begin van deze ver gadering nog getwijfeld zou hebben aan het bestaansrecht van Christelijke organisaties, moet door de argumentatie van deze inleider een voorstander zijn geworden. Niet gechargeerd, doch in een volkomen objectief betoog werd duidelijk gemaakt, dat bij een afweging van de voor- en nade len van Christelijke maatschap pelijke organisaties de balans overslaat naar het positieve be staansrecht van deze organisa ties. Na een gloedvol woord van Ds. O. S. Cazemier, Ned. Herv. Predikant te Dalfsen, werd deze vruchtbare vergadering, waarbij wij gaarne aanwezig waren, ge sloten. O07

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 11