H No. 431 JUNI 1956 COÖPERATIEVE CENTRALE BOERENLEENBANK EINDHOVEN De ontwikkeling op de geld en kapitaalmarkt vraagt onze aandacht. In het bijzonder wat betreft de vraag, in hoeverre wij onze rentepolitiek daarnaar moeten richten. Daarover wordt in het eerste artikel gehandeld. Het verslag der Algemene Vergadering der Boeren-Hypo- theekbank is daarna opgenomen. Het Landbouw-economisch nieuws bespreekt de verwach tingen, die wij mogen koesteren van de nieuwe Regering ten op zichte van het landbouwbeleid. Voor onze agrarische afzet markt is van toenemend belang de ontwikkeling van de Benelux en de West-Europese integratie. De koersontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt wordt vervolgens aan een nadere ana lyse onderworpen. De bevorde ring van het eigen woningbezit staat in het middelpunt van de belangstelling. De Regering heeft de daad bij het woord ge voegd en een nieuwe premie- en garantieregeling daarvoor ontworpen. Deze wordt nader toegelicht. De voorschot- en credietver- lening bij de boerenleenbanken blijft de aandacht vragen. De voordelen van het boerenleen- bankcrediet worden besproken in vergelijking met de crediet- faciliteiten, die door andere in stellingen kunnen worden gebo-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 1