749 houden wat betreft de gebruik making van het Borgstellings fonds. Op het totaal uitstaande bedrag aan garanties is ten be hoeve van de tuinders gesteld 15 millioen en ten behoeve van de akker- en weidebouw 9,4 millioen; voor onze orga nisatie alleen belopen de over eenkomstige cijfers 7 en 5,3 millioen. In verband met dit betrekke lijk achterblijven van de akker en weidebouw is het dienstig nog eens de aandacht te vestigen ou een aantal gevallen, waarin met succes naar de mogelijkhe den van het Borgstellingsfonds voor de financiering van het eigenlijke landbouwbedrijf is ge bruik gemaakt, b.v. voor de fi nanciering van: aankoop van werktuigen, in het bijzonder tractoren (ook dors- garnituur); overname van een bedrijf, hetzij bij emigratie of bij boedel scheiding, als anderszins. Vooral bij boedelscheiding treden meer en meer financieringsmoeilijkhe den aan de dag, vooral indien er veel kinderen zijn en het in de bedoeling ligt, dat het bedrijf aan een der kinderen wordt toe gescheiden. Het komt steeds minder voor, dat de andere kin deren, die tegenwoordig meestal buiten de landbouw een emplooi vinden, het hun toekomende deel van de erfenis in het bedrijf la ten. Dikwijls ligt de financiering van de overneming dan ook heel moeilijk en kan de inschakeling van het Borgstellingsfonds een ware uitkomst zijn; bedrijfsfinanciering na over neming van een bedrijf. Dit ge val spreekt voor zichzelf. Indien al de overneming kan worden gefinancierd uit eigen middelen, dan zal dikwijls daarna onvol doende bedrijfskapitaal overblij ven voor een behoorlijk inten sieve bedrijfsvoering. Alsdan kan wederom een vruchtbaar be roep op het Borgstellingsfonds worden gedaan; financiering van de intensive ring van de bedrijfsvoering (uit breiding veestapel, meer kunst mest, meer veevoeder, beter zaai- en pootgoed, enz.); boerderijenbouw, zoals in het bijzonder op ontginningsgron- den voorkomt, waarbij ook boerderijenbouw op erfpachts- grond in aanmerking komt, mits de erfpachtswaarden voldoen aan de daaromtrent door de Centrale Bank te stellen eisen; bouw van varkens- en kippen hokken, enz. In enkele gevallen is ook voor ontginning en voor cultuurtech nische verbeteringen garantie van het Borgstellingsfonds ver kregen.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 9