748 kend, dat de boerenleenbanken zekere normen aanhouden ter bepaling van de hoegrootheid van de credieten en voorschot ten, die worden verleend, alnaar- gelang de zekerheden, die wor den gesteld. Bij hypothecaire ze kerheid zal in het algemeen wor den gegaan tot tweederde van de taxatiewaarde; bij borgtocht voorschotten zal een bedrag van 10.000,niet spoedig wor den overschreden. Hetzelfde geldt, indien zekerheidsover dracht van roerende lichamelijke zaken of van vorderingen als dekking moet dienen. De z.g. overbruggingscredieten beper ken zich tot een bedrag van 500,tot 1.000, Een verdergaande financiering behoeft evenwel op de hantering van deze normen niet af te stui ten, indien uit de door de boek- houdbureaux over te leggen ge gevens blijkt, dat er een stijgen de lijn zit in de financiële basis van een bedrijf. Al ziet een be drijf er aan de buitenkant nog zo goed uit, toch kan het wel mogelijk zijn, dat de bedrijfsvoe ring geen netto-overschot ople vert en er derhalve van jaar tot jaar wordt ingeteerd. Een nauwe samenwerking tussen boeren leenbanken en landbouwboek- houdbureaux kan worden dienst baar gemaakt aan een uitbrei ding van de crediet- en voor schotverlening door de boeren leenbanken zodanig, dat ook in verdergaande financieringsbe hoefte kan worden voorzien dan met de bij de boerenleenbanken gebruikelijke normen mogelijk is. Maar dan zal ook uit de pe riodieke rapporten van de boek- houdbureaux, die in die gevallen noodzakelijkerwijze moeten wor den overgelegd, hetzij aan de boerenleenbank of aan de dis- tricts-inspectie van de Centrale Bank, moeten blijken, dat het desbetreffende bedrijf behoorlij ke overschotten oplevert, waar uit rente en aflossing kunnen worden betaald. De werking van het Borgstel lingsfonds voor de landbouw. Het aan garanties verstrekte garantiebedrag steeg in 1955 van 16 tot 25 millioen. In deze stijging werd in het algemeen krachtig deelgenomen door de bij onze Centrale Bank aangeslo ten boerenleenbanken. Het over onze boerenleenbanken lopende bedrag aan voorschotten, dat werd gedekt door een garantie van het Borgstellingsfonds, steeg van 6,7 tot 12,6 millioen: voor de banken, aangesloten bij de Centrale Bank van Utrecht, beliep de overeenkomstige stij ging van 7,8 tot 10,2 mil lioen. Nog steeds blijft de tuinbouw een belangrijke voorsprong be-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 8