747 beheerders en kassiers van onze boerenleenbanken, dat wij mo gen verwachten, dat een finan- cieringsvraag tot een bedrag van 280.000.000,uit nieuwe bij de boerenleenbanken ter be schikking komende besparingen zou kunnen worden gefinan cierd, hetgeen uit algemeen maatschappelijk oogpunt bezien de meest gezonde financierings wijze is. Nu dienen we nog na te gaan of de mogelijkheden, die de boe renleenbanken bieden, op het stuk van de crediet- en voor schotverlening wel zodanig zijn, dat daarmede in deze te ver wachten financieringsvraag zal kunnen worden voldaan. Ook deze vraag menen wij bevesti gend te kunnen beantwoorden. Aanpassing van de zekerheids normen. Er kan immers op worden ge wezen, dat onze boerenleenban ken als het ware erop zijn voor bereid om in de te verwachten ontwikkeling op het gebied van de financiering van de bedrijven hun rol te kunnen spelen. In de laatste jaren werd aan de boe renleenbanken een steeds ruime re armslag gegeven voor wat be treft de crediet- en voorschot verlening. Voor wat betreft de financiering van de landbouw kunnen we daartoe wijzen op de navolgende nieuwe uitzettings mogelijkheden, waarbij nieuwe uitzettingsmogelijkheden buiten de landbouw buiten bespreking worden gelaten. Voor wat betreft de financie ring van de landbouw kunnen als zodanig worden genoemd: b. Sinds de statutenwijziging van 1948 kunnen ook voor schotten worden verleend onder andere zekerheidsstel ling dan hypotheek of borg tocht, b.v. middels over dracht van vorderingen (ces sie van veilinggelden of ces sie van melkgeld) of van do de en levende have. Zoge naamde zekerheidsoverdracht van roerende goederen, zo als machines en werktuigen. c. Het overbruggingscrediet krachtens artikel 49 lid 2 der statuten, waarbij de bedrijfs- ontvangsten, die op een lo pende rekening worden ver antwoord, als voldoende dekking kunnen worden be schouwd. Hiermede zijn wij evenwel er nog niet. Het is genoegzaam be- a. Voor de verzorging van het grondcrediet (aankoop van grond en gebouwen) kun nen hypothecaire voorschot ten worden verleend met een looptijd, die kan gaan tot 40 jaar (vroeger slechts tot 20 jaar).

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 7