778 om een dergelijk bedrag uit te trekken. Men heeft echter ge leerd, dat propaganda een hoge rente geeft en dat het hieraan be stede geld niet helemaal luxe is. Toch lijkt het ons nuttig, dat eens werd nagegaan, of de mo gelijkheid bestaat te komen tot een zekere coördinatie voor wat de inhoud der verslagen betreft. Wij kunnen ons b.v. indenken, dat de C.C.B. bepaalde wensen heeft omtrent hetgeen wel en niet in de jaarverslagen behoort te staan en dat b.v. een stelsel matige opzet bij de samenstel ling der verslagen, wellicht ook voor bepaalde doeleinden, vruchtdragend zou kunnen zijn. De gewenste differentiatie kan dan bereikt worden in redactio nele en typografische vrijheden. Onderzocht zou kunnen wor den, of het jaarverslag enkel aan de leden of ook aan anderen zou kunnen worden gezonden. Voorts zou het, mede in ander verband, nuttig zijn, als de ban ken een opgave zouden ontvan gen van alle bruikbare clichés, die de C.C.B. bezit en die aan de plaatselijke banken in bruikleen kunnen worden gegeven voor eigen drukwerk. Dit zou kunnen door genummerde afdrukken op een groot vel papier of in een boekje te verstrekken. Wij zijn verheugd de gelegen heid te hebben gehad hierover eens te schrijven en danken onze collega voor de toezending van het verslag van zijn bank. Wel licht kan dit er toe bijdragen, dat in de toekomst meerdere keurige verslagen het licht zien, zonder dat men gaat pogen el kander de loef af te steken. KASSIER-REDACTEUR.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 38