776 lossing van deze gevallen is de bijschrijving van de melkgelden op lopende rekening, zoals de meeste zuivelfabrieken reeds hebben ingevoerd. Landarbeider een verdwij nend beroep In de afgelopen eeuw is het aantal landarbeiders in de Ne derlandse beroepsbevolking met sprongen gedaald. jaar percentage landarbeiders De mogelijkheden van de fa brieksarbeid waren vaak heel wat aantrekkelijker dan het zwa re langdurige werk op het plat teland. Het is dan ook begrijpe lijk dat het aantal landarbeiders daalde naarmate de mogelijkhe den in de industrie stegen, land percentage industriearb. Nederland 40% Ver. Staten 33% Uit deze cijfers blijkt dat in Nederland uit een landbouw- staat een industriestaat aan het groeien is. Voor het verminde ren van het aantal landarbeiders zorgt op de eerste plaats de in dustrie, maar daarnaast werken ook andere factoren mede, als gebrek aan grond, emigratie, mechanisatie, enz. De ontwikke ling van al deze factoren doet een verdere daling van het aan tal landarbeiders in de toekomst verwachten. (Aldus lazen wij in: „De Twentse Courant"). Antibiotica uit tomaten Amerikaanse biologen hebben ontdekt, dat in de stengels en bladeren van de tomaat bepaal de antibiotica voorkomen, name lijk stoffen die de ontwikkeling van de fusariumschimmel kun nen verhinderen. Wanneer deze ziekte de plant aantast wordt de gevoeligheid ervoor door de an tibiotica verminderd. Bij een sterke aantasting worden de an tibiotica evenwel opgeslorpt. Dit antibioticum, tomatine ge doopt, bleek in staat te zijn be paalde huidziektes door schim mels veroorzaakt te weren en te genezen. Ook heeft men uit de tomatine weer een andere stof afgescheiden, welke als genees middel dienst doet bij o.a. ge- wrichtsrheumatiek. Ook bepaal de hormonen uit de groep van de sterolen worden er uit ver vaardigd. Het gebruik van deze stoffen als geneesmiddel is prak tisch onbegrensd. (Ons Platteland 1955). 1850 45% 1890 34% 1910 28% 1950 20%

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 36