$cui 1/al oH/Hooide en (aten Appels en peren in plastic slaapmutsen Het speciale plastic-nummer van „Le Bulletin Horticole," vermeldt goede resultaten, be haald bij het gebruik van plas tic-zakjes bij fruit. Appels en pe ren van het bekende luxe Belgi sche formaat doen het uitste kend wanneer ze in deze zakjes ten verkoop worden aangebo den. Belangrijk is verder dat men het fruit reeds vrij lang voor de oogst in deze zakjes kan hullen. De vrucht groeit dan strak in het zakje en heeft aanmerkelijk min der last van mogelijke bescha digingen, vraat en ziekten. (Bron: De fruitwereld 18 fe bruari 1956). Melkgeld verdwenen Vraag 1041: Abonnè te D. Wij leveren melk aan de melkfabriek te O. Eens per veer tien dagen wordt het geld door de melkfabriek aan de vrachtrij ders meegegeven en deze moe ten het bezorgen aan iedere boer die aan de fabriek melk levert. In de statuten van de fabriek staat, dat het geld moet worden thuisbezorgd of afgegeven aan de gemachtigde van de leveran cier. In de praktijk gaat het niet volgens deze regel, want alle boeren wonen niet aan de weg waar de melkrijders de melk op halen en dan wordt het geld soms van verschillende boeren bij een buurman neergelegd. Zo ging het ook met ons geld, dat altijd bij een buurman wordt neergelegd en de knecht ging er mee vandoor. Wie is nu wettelijk verplicht om het bedrag te vergoeden? Het was niet alleen ons geld maar ook dat van anderen, in het totaal ruim 400,Van de knecht is niets te halen. De ver zekering van de melkfabriek ver goedt ook niet, want zo zegt zij, de melkrijder had het geld thuis moeten bezorgen. En de melk fabriek vergoedt waarschijnlijk ook niets. Blijven over de vrachtrijder of de boer waar de knecht in dienst was. „De Gelderlander" geeft hier op de raad deze kwestie eens met een rechtskundige te be spreken. (Aldus lezen wij in „De Gel derlander"). Onze reactie is anders: de op-

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 35