oprichters gedaan en reikte aan de enige nog in leven zijnde medeoprichter de Heer P. Lens- sen, welke tevens vanaf de op richting tot in 1952 bestuurslid was geweest de zilveren legpen ning van de Centrale Bank uit. De geestelijke adviseur bood vervolgens namens de beheer ders en de leden aan de jubilaris nog een passend cadeau aan. Na de gelukwensen te hebben aanhoord van de vertegenwoor digers van de agrarische instel lingen werd de ochtendbijeen komst geschorst om aan de tal rijke belangstellenden gelegen heid te geven ter receptie hun gelukwensen aan het bestuur 774 1 aan te bieden. De Burgemeester, de Edelachtbare Heer van Rooy. bood tijdens de receptie aan de Heer P. Lenssen de eremedaille I in goud aan, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, welke door Hare Majesteit Koningin Juliana aan de jubilaris was toe gekend. i Op de 's avonds gehouden feestvergadering werd de feest- 1 rede uitgesproken door de Voor zitter van de L.L.T.B., tevens lid van de Raad van Toezicht van de Centrale Bank, de Heer C. G. Mertens, waarna de meer feeste lijke sfeer een waardig besluit vormde van dit mooie Gouden Feest. Boerenleenbank Dieteren vierde haar jubileum Op 15 april verzamelden zich beheerders en leden van de boe renleenbank Dieteren na de plechtige H. Mis in zaal Hoo- rens voor de feestelijke jubi leumherdenking. Na een harte lijk welkomstwoord van de di recteur, gaf de kassier een over zicht over het boerenleenbank- werk in de afgelopen jaren, waaruit duidelijk de vooruitgang van de bank bleek. Hierna sprak districtsinspec teur J. Luchtman namens de Centrale Bank. Spreker felici teerde niet alleen beheerders en leden met de behaalde re .uita ten maar richtte zich speciaal tot de tien jubilarissen, welke hij bijzonder dank bracht voor het vele werk, dat door hen voor de boerenleenbank was verricht. Vervolgens spraken nog en kele aanwezigen hun gelukwen sen uit en ging men over tot de feestmaaltijd. Na een middag pauze werd door de leden met hun huisgenoten deelgenomen aan de feestavond, welke zeer zeker nog lang in de herinne ring van de aanwezigen zal voortleven. Het was ongetwij feld een feest, dat bij eenieder zeer in de smaak viel.

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 34