773 jaren en wenste haar een bloei ende toekomst toe. Hoofd-inspecteur de Heer J. Erkelens sprak over de betekenis van het Boerenleenbankwezen en spoorde alle aanwezigen aan om zo goed mogelijk gebruik te maken van de diensten van de Boerenleenbank. Burgemeester P. Muyters roemde de bestuursleden van de Bank, die de hun opgelegde taak met ijver en plichtsbetrachting vervullen. Hij wees op de sa menwerking tussen Gemeente en Boerenleenbank, speciaal wat betreft garant blijven voor dooi de bank verstrekte leningen voor nieuwbouw en woningen. Na mens de gehele bevolking van Berg en Terblijt feliciteerde hij de bank en wenste, dat ze nog vele jaren haar onmisbare taak in de gemeente moge voortzet ten. Hierna volgde de drukbe zochte receptie. Dit voor de boerenleenbank Berg en Terblijt onvergetelijke feest werd besloten met een wel voorziene koffietafel voor leden en genodigden en een gezellige avond. l)e Boerenleenbank te Blerick vierde haar Gouden Feest Beheerders en leden verzamel den zich na een plechtige H. Mis, opgedragen door de geestelijke adviseur Pastoor M. Reynen in zaal „Tivoli" voor een feestelijk ontbijt. De Voorzitter van de Boerenleenbank te Blerick riep alle aanwezigen een hartelijk welkom toe, in het bijzonder de Voorzitter van de Centrale Bank, de Edelachtbare Heer A. N. Fleskens, de Voorzitter van de L.L.T.B., de Heer C. G. Mer- tens, de geestelijke adviseur, de oud-beheerders en de bestuurs leden van de talrijke agrarische instellingen in het werkgebied van „Boerenleenbank Blerick". In zijn openingsrede bracht de voorzitter hulde aan de pio niers uit die eerste dagen voor hun moed en wijs beleid en gaf een interessant overzicht over de geschiedenis van de boerenleen bank, waaruit duidelijk de snelle groei van deze voor boer en tuinder zo onmisbare instelling bleek. De Edelachtbare Heer A. N. Fleskens herdacht in een korte toespraak het vele belangeloze en vaak moeilijke werk door de

Rabobank Bronnenarchief

blad 'Maandelijkse Mededelingen' (CCB) | 1956 | | pagina 33